Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Geri

Peyami YAZIHAN

Destek Hizmetleri Müdürü

Genel Hizmetler:

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerle ilgili alınan meclis ve encümen kararları doğrultusunda ihale işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleleri yapmak ve sonuçlandırmak.
 • Mülkiyeti Belediye’ye ait taşınmazların elektrik, doğalgaz gibi abonelik işlemlerini yapmak
 • Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında genel giderlerini karşılamak
 • Belediye hizmet binasının temizlik hizmetlerini yürütmek
 • Malzeme alımı, tahakkuk ve sair yazışma işlerini yapmak
 • Merkez binada kalorifer hizmetlerini yürütmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 —Elektrik İşleri Bürosu

 • Su ve Kanalizasyon Bürosu’na bağlı içme suyu kuyularındaki trafolarda, elektrik panolarında ve motorlarda gerekli bakım ve onarımı yapmak
 • Parklar ve yeşil alanlarda bulunan sulama kuyularındaki trafolarda, elektrik panolarında ve motorlarda gerekli bakım ve onarımı yapmak
 • Belediye telsiz sisteminin bakım ve onarımını yapmak
 • Kablosuz ses yayın sisteminin bakım ve onarımını yapmak
 • Trafik sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımını yapmak
 • Çankırı Belediyesi tarafından yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerde, resmi bayram ve törenlerde ses düzeni ve aydınlatma işlemlerini yapmak
 • Mezbaha ve soğuk hava tesislerindeki elektrik donanımının bakım ve onarımını yapmak
 • Atölye ve İkmal bürosu, Asfalt şantiyesindeki vb. tesislerin elektrik donanımının bakım ve onarımını yapmak
 • Alt yapı çalışmalarında meydana gelen elektrik arızalarının bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye hizmet binasında kurulu bulunan telefon santralinin bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye hizmet binasında kurulu bulunan jeneratörün bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye hizmet binalarında meydana gelen arızaların bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

- Bilgi-İşlem Bürosu;

 • Otomasyon sistemin bilgisayarını yönetmek
 • Otomasyon sisteminde kayıtlı verilerin yedeklerini almak
 • Internet sitesini Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile koordineli olarak güncellemek
 • Periyodik bilgisayar bakım ve temizliklerini yapmak
 • Arızalı bilgisayarların tamir ve yazılım kurulumlarını yapmak
 • Yerel bilgi sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Otomasyon sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Personele bilgisayar eğitimi vermek
 • Garanti dâhilindeki arızalı ürünlerin gönderilmesi ve takip edilmesi işlemlerini yapmak
 • Belediye otomasyon sisteminin yenilenmesi, e-belediye ve alt yapı çalışmalarını yürütmek
 • Teknolojik ürün ve hizmet alımlarında danışmanlık yapmak
 • E-belediye ödemelerini aktarmak
 • E-belediye ödemelerinin banka koordinasyonlarını takip etmek
 • E-belediye internet sitesinin güncellenmesi işlerini takip etmek
 • Otomasyon sistemin bilgisayarını yönetmek
 • Otomasyon sisteminde kayıtlı verilerin yedeklerini almak
 • Internet sitesini güncellemek
 • Periyodik bilgisayar bakım ve temizliklerini yapmak
 • Arızalı bilgisayarların tamir ve yazılım kurulumlarını yapmak
 • Yerel bilgi sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Otomasyon sisteminin güncellenmesini sağlamak

 

—Mobilya Atölyesi

 • Belediyemize ait tüm ahşap işlerinin (Mobilya, kapı pencere doğraması, kamelya, bank vb.) imalatını ve bakım onarımını yapmak.

 

Müdürlükler / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Misyon ve Vizyon

 

Çankırı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Misyonu;

Hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların, ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Çankırı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Vizyonu

 • Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
 • Verimliliği esas alarak,
 • Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
 • Plan ve Projeye önem vererek,
 • Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
 • Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
 • Faaliyetlerde ve hizmetlerde standartlara ulaşmaktır. 

 

Müdürlükler / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Yetki Görev ve Sorumluluklar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır.

Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Birimine ait yazışmaların yapılması, dosyalanması ve korunması; Birim Sorumlusu personelinin özlük işlemlerinin izlenmesi ve gereksinim duyulan demirbaşlar ile kırtasiye ve araç gereçleri temini ve kayıtlarının tutularak korunması ile ayrıca yetkili tarafından verilecek diğer işleri izlemekle görevlidir.

Müdürlüğün kuruluş amacı doğrultusunda sorumlu tarafından kendisine tevdi edilen görevlerin yerine getirilmesinde tüm personel ile iş birliği halinde çalışır.          

İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereken malzeme ve malların temini amacıyla teklif almak sureti ile evrakları tekemmül ettirir, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçların temini maksadı ile piyasa araştırması yapmak, teklif almak ve satın alma evraklarını tamamlayarak gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevlidir.

Verilen görevlerin ifası sırasında iş ilişkileri kurmak, personelin sevk ve idaresini yapmakla yetkilidir.

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1502

E-Posta: destekhizmetleri@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler