Özel Kalem Müdürlüğü

Geri

Mehmet TÜRK

Özel Kalem Müdür Vekili

a.   Başkanlık ve Protokol Hizmetleri

 •  Temsil ağırlama işlerini yapmak
 •  Ziyaretçi ve randevuların düzenlenmesini sağlamak
 • Yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerin kabulü ve ağırlanmasını sağlamak
 • Belediye Başkanı’nın emirlerini belediye birimlerine iletmek ve sonuçlarını takip etmek
 • Belediye Başkanı veya Başkanca uygun görülen diğer belediye personeli için yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri planlamak ulaşım, konaklama, pasaport, vize, rezervasyon gibi hizmetleri sağlamak
 • Belediye Başkanı ile diğer kişi ve kuruluşlar arasında not alışverişinde bulunmak
 • Başkanın günlük resmi programını, bir gün öncesinden başkan yardımcılarına ve başkan vekiline yazılı olarak sunmak
 • Başkanın katılamayacağı toplantılara, Başkan adına katılacak olan başkan vekili, başkan yardımcısı veya belediye yetkilisine, konu hakkında yeterli hazırlığı yapabilecek sürede önceden haber vermek
 • Başkanın güvenliğini sağlamak
 • Başkanın makam şoförünü sağlamak
 • Başkanın makam odasının temizliğini ve düzenini sağlamak 
 • Çankırı Belediyesi önünde araç düzeni ve güvenliğini, sağlamak
 • Belediye Başkanı’nın katılacağı açılış, kapanış, temel atma, hizmete alma, ödül, anma festival düzenleme ve benzeri her türlü törenlerin ve toplantıların organizasyonunu yapmak
 • Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenecek diğer törenlerin organizasyonuna katkı sağlamak
 • Tanıtım ve fuar hazırlıklarını koordine etmek
 • Toplantı, ziyaret ve davetlerde gerekli organizasyonları yapmak
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce diğer birimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve belediye dışına gönderilecek evrakların ve diğer malzemelerin ulaştırılmasını sağlamak
 • Belediye Başkanı, tarafından verilen görevleri yerine getirmek    


  b.  İç Denetim;

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görevleri yerine getirmek.    

 

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir, kentsel gelişmeyi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmaktır.

Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, kentin değişimine yön vererek halkın yaşam standardını arttırmaktır.

Katılımcı, şeffaf, sonuç odaklı ve çevreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeye birlikte hizmet kalitesini arttırarak halkın hayat standardını yükseltmektir.

Misyonumuz; vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.

Vizyonumuz

Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı,kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek,bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza;hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içersinde bulunmak.

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar

a) Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

b) Özel Kalem organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek.

c) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

d) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.

e) Başkanlık tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

f) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.


 
 
       
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1100-1101

E-Posta: ozelkalem@cankiri.bel.tr

 

Diğer Müdürlükler