İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Geri

Cem ÇALIKUŞU

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

1. Harita ve Planlama Bürosu

 • Tapu Müdürlüklerinden tapu kayıtlarını tespit etmek
 • Kamulaştırma dosyası oluşturmak
 • Kamulaştırma kararı aldırmak
 • Kamulaştırma kararından etkilenen insanlarla anlaşma zemini oluşturmak
 • Kamulaştırma işlerini amacına tahsis etmek
 • Kamulaştırma dosyalarını plan tekniği açısından incelemek
 • Kamulaştırma dosyasını, kamulaştırma mutabakat haritası ve hesabat cetveli açısından incelemek
 • Kamulaştırma dosyasını kadastral ve hali hazır harita yönünden incelemek
 • Kamulaştırma dosyasını röleve açısından incelemek
 • Kamulaştırma dosyalarını kamulaştırma mevzuatı açısından incelemek
 • İhdasen tescil olan parsellerin satış işlemlerini yapmak
 • Taşınmazlara ilişkin kot-kesit belgelerini hazırlamak
 • İmar Uygulaması ile ilgili ihale dosyası hazırlamak, ihale kontrolü ve hak ediş belgelerini düzenlemek
 • Plan ve hâlihazır harita üzerine parsel sınırlarını işlemek ve koordinat dönüşümünü yapmak
 • Arazide yol istikamet sınırlarını elektronik ölçme aletiyle belirlemek
 • Belediyeye ait proje çalışmalarına altlık teşkil edecek arazi kotlarının elektronik ölçüm aletiyle alımını yapmak ve bilgisayar ortamında plan-kote haritasını hazırlamak
 • Sayısal olmayan imar planlarını sayısal hale getirmek ve koordinat dönüşümünü sağlamak
 • Belediye, Hazine, Vakıf vb. kamu kurumlarına ait taşınmazların envanter bilgilerini hazırlamak, mülkiyet haritası oluşturmak
 • Hazineye ait taşınmazların imar planlarında yol, yeşil alan gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince bedelsiz devrine ilişkin işlemleri yapmak
 • Mahalle sınırlarına ilişkin değişiklik ve sınır anlaşmazlıklarında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli teknik incelemeleri ve yazışmaları düzenlemek
 • 5 yıllık imar programı hazırlamak
 • İfraz-tevhit-ihdas-yola terk-parselasyon işlemlerini yapmak
 • İmar planı değişikliği işlerini yapmak
 • İmar planlarını arşivlemek
 • İmar planlarını askıya çıkarmak ve askıdan indirmek
 • Mevzii imar planı tekliflerini incelemek ve takip etmek
 • İmar planı hakkında diğer birimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlamak
 • Plan tadilatı kararlarının uygulanması işlemlerini takip etmek
 • Plan tadilatı taleplerini incelemek ve gerekli raporu hazırlamak
 • Haritaları arşivlemek
 • Kadastro ve Tapu Sicil müdürlüklerinden bilgi almak ve parselleri güncelleştirmek
 • Koordinat dönüşümü sağlamak
 • Harita üzerine parsel işlemek
 • Arazi tespit ve ölçüm işleri yapmak
 • Müdürlük tarife teklifi hazırlamak
 • İmar çapı tanzim işlemlerini yapmak
 • Arazi tespit ve ölçüm işlerini yapmak
 • Yol kotu tutanağı hazırlamak
 • Plan tadilatlarını imar paftalarına işlemek
 • İmar durumu tanzim işlemlerini yapmak
 • İskân belgesine esas teşkil edecek bina çekme mesafeleri ve bina başlangıç kotlarını arazide tespit etmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 2. İmar ve Ruhsat Bürosu

 • İnşaat ruhsatı ve iskan ruhsatına ait istatistiki bilgileri ilgili kurumlara göndermek
 • İskan ruhsatına ilişkin işlemleri yapmak
 • Yapı ruhsatı tanzim işlemlerini yapmak
 • Kat vizesi işlemlerini yapmak
 • Temel vizesi işlemlerini yapmak
 • Tamirat ve müştemilat ruhsatı vermek
 • Kaçak inşaatları mühürlemek
 • Kaçak binalarla ilgili ceza ve yıkım işlemlerini yürütmek
 • Fenni rapor tanzimi yapmak
 • Gelir tarifelerine ilişkin işlemleri yapmak
 • İmar ruhsatı tanzim işlemlerini yapmak
 • İskan harç işlemlerini yapmak
 • İmar harç işlemlerini yapmak
 • Yapı kontrolü yapmak ve kaçak yapılar ile mücadele etmek
 • Yazılı veya yazısız bina tespitlerine gitmek ve rapor düzenlemek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek.

 3. Numarataj Bürosu

 • Kent rehberlerinin hazırlanmasına katkı sağlamak
 • Numarataj işlemlerini yapmak.
 • Gerekli görüldüğünde cadde ve sokak isim değişikliklerini Belediye Meclisine sunmak.
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek.

 4. Kentsel Dönüşüm Bürosu

 • Belediye sınırları içerisinde 5993 sayılı yasa ile değişik 73.madde, 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütür.
 • Uzun dönemli kentsel tasarım proje ve programları hazırlar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretilmesini sağlar. Belediye adına takibini yapar.
 • Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan alanların dönüşüm sürecinde; altlık haritalar ve diğer verileri temin eder. Faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaca göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile irtibata geçerek görüşünü alır.
 • Yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dâhil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına uygun olarak iyileştirilmesi için uygulama ve programlar yapar.
 • Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan bölgeleri belirleyerek, bu alanlarda öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit eder, önceliklendirir ve uygulama plan ve programlarını hazırlayarak uygulama imar planına işlenmesini yapar.
 • Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunların tespit eder, mülkiyet haklarının tanımlanmasını ve alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlar.
 • Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla,  Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.
 • Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Kurgusal Tasarım Projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlar.
 • Kentsel dönüşüm proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlar.
 • Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlemesi,  yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dâhil olmak üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Deprem tehlikesi ve bölgenin diğer doğal riskleri sonucu kentsel dönüşümü zorunlu kılan nedenler için çözüme yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapar ya da yaptırır.
 • Belediyenin Kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon) ile ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini, hazırlar veya hazırlatır, onaylar,  yapar veya yaptırır.
 • Kentsel donatı elemanları ile ilçenin fiziksel kalitesini artıracak, kent estetik çalışmalarına yönelik kentsel tasarım projeleri ve hizmetlerini yapar veya yaptırır.
 • Kentsel dönüşüm ve TOKİ ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda Belediye adına tescil olunan taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca tasarrufu ve değerlendirilmesi (satış, kira, takas, tahsis ve bunun gibi) hususunu Belediye Meclisine sunar, alınan meclis kararını ihale birimlerine iletir.
 • Her türlü  “Kentsel Tasarım Rehberi“ ni ve benzer amaçlı kılavuz dokümanını oluşturmak
 • Kentsel Tasarım hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapar, projeler geliştirir ve uygular.
 • Belediyenin Kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm faaliyetlerinin ihtiyaca göre diğer kamu kuruluşları tarafından yapılması durumunda protokoller hazırlar. Kontrollük ve denetimini yapar.
 • Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili tüm Yapım, Hizmet alımı, Danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini(İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapar veya yaptırır.
 • Aciliyet arz eden hallerde müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri ortaya koyar, yapılacak eylem planlarını saptar, hedef ve ilkeleri belirler, öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptar, geliştirilmesi veya kentsel tasarımı öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte eş-zamanlı plan/ proje/ detay ve uygulama çalışmalarını belediye yetkisini kullanarak hazırlar veya hazırlatır, hayata geçinceye kadar takip eder ve neticelendirir.
 • Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan, proje uygulama yapar, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapar. Yurt içi ve yurt dışı konuyla ilgili inceleme ve araştırma gezileri düzenler.
 • Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlar, altyapı ve üst yapı bilgi sistemine kurulmasını sağlar, kentsel tasarım Ar-Ge çalışmalarını yürütür.
 • Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.
 • Kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve döküm anların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlar.
 • Akıllı Kent Otomasyon sistemi ile ilgili çalışmaları yapar ya da yaptırır.
 • Yıkılacak derece tehlikeli yapıların tespiti, raporlanması ve yıkılması konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 • Tespiti yapılan metruk yapıların ıslahı ya da yıkılması konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek.

 

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 210

E-Posta: imar@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler