Afet İşleri Müdürlüğü

Geri

Salih KARABAŞ

Afet İşleri Müdür Vekili

BİRİMİN ADI

GÖREV TANIMLARI

22.Afet İşleri Müdürlüğü

    a. Afet İşleri Bürosu

      b. Sivil Savunma Uzmanlığı Bürosu

      c. İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu

 

a. Afet İşleri Bürosu

 

o   Belediyemizin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak.

o   Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme planlarını, diğer mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

o   Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek

o   Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi işlemlerini yapmak.

o   İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getirmek.

o   AFAD Başkanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalınmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

o   Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

o   Olası afet durumları için eylem planları geliştirmek ve afet hallerinde, geliştirilen planlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.

  • 5393 sayılı kanunun 53.maddesi kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak.
  • Belediye Başkanı,  Başkan Yardımcısı ve Afet İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
  •  

b. Sivil Savunma Uzmanlığı Bürosu

 

o   Belediye Başkanlık Binasının Sivil Savunma Planını hazırlamak

o   Hazırlanan planların güncelleştirilmesini ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek

o   Sivil savunma tesislerinin malzeme ve teçhizatlarını temin etmek, mevcutların bakım ve onarımlarını sağlamak

o   Sivil savunma servislerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak

o   Başkanlık teşkilatında mevcut mevzuata göre planlamaya tabi üniteleri tespit etmek

o   Başkanlığın hassas hedef ve ünitelerinde sabotajlara karşı koruma planlarını yaptırmak

o   Belediye sınırları içerisinde mevcut serpintiye karşı korunma sığınakları tespit etmek

o   Sivil Savunma doküman ve yayınlarını sağlamak ve propaganda işlerini yürütmek

o   Tabii afet planlarını hazırlamak

o   İl Acil Yardım Komitesi hizmet gruplarında Belediyeye düşen görevlerin yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak

o   Mevcut mevzuata göre Başkanlığa ait binaların koruyucu güvenlik önlemlerini almalarını sağlamak ve denetlemek

o   Belediye Başkanlığı’nın iç ve dış birimlerinin 24 saat çalışma planlarını hazırlamak

o   Sivil Savunma ile ilgili ödeneklerin bütçeye konulmasını sağlamak, sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek

o   Belediye Başkanlığı’nın tahliye, seyrekleştirme ve dağılım planlarını hazırlamak

o   Hassas hedeflerin hasar tahmin planlarını yapmak

o   Gizleme ve karartma planlarını hazırlamak

o   Çalışma raporlarını ve brifinglerini hazırlamak

  • İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

o   Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı suretle izlemek, incelemek ve bunların belediye birim ve tesislerine uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek

  • Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Afet İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

c. İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu

 

  • İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
  • Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Afet İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

Diğer Müdürlükler