İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Geri

Can DOĞAR

İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

 

BİRİMİN ADI

GÖREV TANIMLARI

20.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 

 

o   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan sosyal tesislerin taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Belediye Başkanlığınca kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

o   İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak.

o   Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte yerine getirmek, beyannameleri vermek.

o   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Yönetmeliğinde sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

o   İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

o   Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

o   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak.

o   Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

o   İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Çankırı Belediye Başkanlığının genelge, yönetmelik, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

o   Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

o   İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

o   Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak.

o   Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak.

o   Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak.

o   Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütünü olarak yerine getirilmesini sağlamak.

o   Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

o   Belediyemizin açacağı tüm işletmelerin işletilmesini yapmak

 

 

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 
E-Posta: isletmeistirakler@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler