Yazı İşleri Müdürlüğü

Geri

Şükrü UZYAPAN

Yazı İşleri Müdürü

a.  Meclis ve Encümen İşleri Bürosu

 • Meclis gündemini hazırlamak
 • Meclis gündemini üyelere dağıtmak
 • Yıllık Faaliyet raporlarını Hazırlamak
 • İhtisas komisyonlarına havale edilen tekliflerin üst yazılarını hazırlamak, fotokopi ile çoğaltmak, kaydını yapmak, komisyonlara teslim etmek ve suretini dosyalamak
 • Komisyon raporlarını yazmak, çoğaltmak ve üyelere dağıtmak
 • Meclis kararlarını yazmak ve onaya göndermek
 • Onaylanan kararları ilgili birimlere göndermek
 • Onaylanan kararların özetlerini yazmak ve ilan edilmesi işlemlerini yapmak
 • Meclis başkanlığına verilen önergeleri ilgili birimlere göndermek, suretlerini ve cevaplarını dosyalamak
 • Meclis salonunu hazırlamak ve ses yayın cihazını kurmak
 • Meclis üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Hesap İşleri Müdürlüğü’ne göndermek
 • Komisyon toplantı tutanaklarını Hesap İşleri Müdürlüğü’ne göndermek
 • Encümen gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtmak
 • Encümen kararlarını yazmak ve onaya sunmak
 • Encümen kararlarını ilgili birimlere dağıtmak
 • Encümen üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Hesap İşleri Müdürlüğü’ne göndermek
 • Belediye Başkanlığına vekalet eden meclis üyelerinin vekalet ücretlerinin tahakaku evraklarını hazırlayıp Hesap İşleri Müdürlüğüne göndermek.
 • Zabıta Müdürlüğü tarafından kesilen cezalara ilişkin zabıtları dosyalamak
 • Encümende onaylanan cezalara ilişkin yazıları yazmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

b.  Genel Evrak ve Arşiv Bürosu

 • Gelen evrak kayıt işlemlerini yapmak
 • Giden evrak kayıt işlemlerini yapmak
 • Dilekçe kayıt işlemlerini yapmak
 • Gelen evrakları kurum içi zimmetle dağıtmak
 • Giden evrakları dış kurumlara dağıtmak
 • PTT yoluyla gönderilen evrakların zarflarını yapıştırmak,  tartarak hesaplamak
 • Resmi gazete ve evrakların cilt işlemlerini yaptırmak ve arşivlemek
 • Yıllık faaliyet raporu için bütün birimlere yazı göndermek, gelen cevapları çoğaltmak ve meclis üyelerine dağıtmak
 • Su Hizmet Birliği ile ilgili evrakları hazırlamak
 • Festival ile ilgili evrakları hazırlamak
 • Arşive teslim edilen evrakların tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine yerleştirmek
 • Arşivden istenilen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı vermek ve takibini yaparak kayıp olmamasını sağlayarak işlemlerini bitenleri yerlerini koymak
 • Arşivdeki evrakların süresini tamamlayanları 6696 sayılı yasa gereğince işlem yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

c.  Evlendirme Memurluğu

 • Evlendirme dosyası düzenlemek
 • Evlenme istatistiklerini çıkarmak
 • Yabancı evliliklere ilişkin işlemleri düzenlemek
 • Evlenme izin belgesi düzenlemek

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

Not: Evlilik Öncesi Tarama Programı kapsamında uygulamaya başlanan TALESEMİ taraması için alınan kan numuneleri haftanın  5 günü 08:00' den 17:00 mesai kapsamında alınıp, TALESEMİ numuneleri Salı ve Cuma günleri Çankırı Devlet Hastanesi nde çalışılacaktır. 

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1231

 

Misyonumuz 

 • Misyonumuz; halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir, kentsel gelişmeyi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmaktır.
 • Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, kentin değişimine yön vererek halkın yaşam standardını arttırmaktır.
 • Katılımcı, şeffaf, sonuç odaklı ve çevreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeye birlikte hizmet kalitesini arttırarak halkın hayat standardını yükseltmektir.
 • Misyonumuz; vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir. 

Vizyonumuz

Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı,kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek,bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza;hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içersinde bulunmak. 

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin çalışma düzeni içerisinde gerek halkın isteklerini gerekse, üst makamlarının emirlerini yerine getirmek üzere diğer birimlere ileten, ayrıca belediyenin genel evrak ve iletişim hizmetlerini yürüten bir birimdir. Kısaca hizmet çarkının dönüş hızını ayarlamada büyük payı olan bir görev üstlenmektedir.

Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensipleri ve çalışma politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye  Başkanı’nın  belirleyeceği  esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı  ’ nın  emir ve direktifleri doğrultusunda, Çankırı Belediye Meclisi ‘nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinde ve Meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazımı ve onaylarının takibinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden kuruma gelen ve  kurumdan gidecek olan her  türlü  evrakların gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak Belediye Encümeni ‘ nin hızlı ve isabetli kararları alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünü yapmak, Encümen Kararları ‘ nın ilgili mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde alınmasını takip etmek, Belediye’ye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmaktan sorumludur.

 

Belediye başkanlığının çeşitli nedenlerle gerek duyduğu doküman ve bilgilerin ilgili müdürlükten toplanması veya müdürlüklere iletilmesi, başkanlığın diğer kamu kuruluşları ile yazışmaların yapılması Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleridir.

Bu çerçevede öncelikle halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı,kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek,bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza;hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içersinde bulunmaktayız.

Gerek birimler arasındaki diyaloglarımız gerekse Müdürlüğümüze işlerini takip etmek üzere gelen vatandaşlarımıza bütün çalışan personelimiz ile güler yüzlü  davranarak bugün git yarın gel ilkesi yerine insanı yaşat ki Devlet yaşasın düsturunu esas alan hizmet yarışı ile sevgi ve saygı çerçevesinde en güzel bir şekilde uğurlamak olmuş olup ve bundan böylede aynı prensiplerimiz devam edecektir.

 

E-Posta: yaziisleri@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler