Gelirler Müdürlüğü

Geri

Mustafa KANSU

Gelirler Müdür Vekili

 

BİRİMİN ADI

GÖREV TANIMLARI

 

 1. Gelir Bürosu

     -Tahakkuk - Tahsilat

 

 

a.  Gelir Bürosu

      Tahakkuk – Tahsilât;

 • İcmal hazırlamak
 • Yıllık kira artışlarını yapmak
 • Çankırı Belediyesi mülklerinin kira gelirlerinin tahakkukunu yapmak
 • İlan ve Reklâm Vergisi beyanlarını kabul etmek tahakkukunu yapmak
 • Peşin para cezalarının tahakkukunu yapmak
 • İşgal Harcının tahakkukunu yapmak
 • Elektrik Tüketim Vergisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi’nin tahakkukunu yapmak
 • Gelir tarifesinin hazırlanması için ön hazırlık yapmak
 • Emlak bildirimlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Yeşil kart için müracaat edenlere gayrimenkul kaydı yazısı yazmak
 • Sağlık Karnesi çıkartmak için müracaat edenlerin gayrimenkul kaydına bakarak yazı yazmak
 • Asker ailesine maaş için gayrimenkul kaydına bakmak ve yazmak
 • Yaşlılık maaşı için gayrimenkul kaydına bakmak ve yazmak
 • Borsa Başkanlığı Adli Yardım Bürosu’na müracaat edenlerin gayrimenkul kaydını çıkarıp yazmak
 • Giyecek, yiyecek yardımı için Valiliğin havalesiyle gelenlere yazı yazmak
 • Adliyeden borcunu ödemediği bildirilen mahkûmların gayrimenkul kaydına bakıp, jandarma veya Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazmak
 • Çevre Temizlik Vergisi’nin kayıt ve tahakkukunu yapmak
 • Meclis onayından sonra gelir tarifesini ilgili birimlere bildirmek
 • Kira sözleşmelerini tanzim etmek
 • Kira sözleşmelerini yapmayanların teminatını irat kaydetmek
 • Kira artışlarını, ilgililere yazılı olarak bildirmek
 • Yer kiralamak isteyenlerin başvurularını sonuçlandırmak
 • Sözleşmesi yapılan kiracıları bilgisayara kaydetmek
 • Sözleşmesi feshedilenlerin dosya tanzimi ve kayıttan düşürülmesi işlemlerini yapmak
 • Boşalan Belediye dükkânlarının anahtarlarını teslim almak
 • Belediye mülkiyetindeki taşınmazların kayıtlarını tutmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek ve kıymet takdirine göre muhasebeleştirilmesini sağlamak,
 • Boşalması gereken Belediye mülklerini Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek
 • Kira sözleşmelerini tahakkuk servisine bildirmek
 • Gelir tarifesini hazırlamak
 • Yıllık kira artış ihbarnamelerini göndermek
 • Satılan taşınmazlar da İdari Şartname hükümleri yerine getirilmediği takdirde, geçici teminatların irat kaydedilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı yazmak
 • Kira borcunu ödemeyenlere tebligat çıkarmak
 • Gelir kalemlerini bilgisayara aktarmak
 • Gelir kalemlerinin aylık bordro ve icmallerini bilgisayarda hazırlamak
 • Tahsil makbuzlarını arşivlendirmek
 • Çankırı Belediyesi mülklerinin kira gelirlerinin takibini yapmak
 • İlan ve Reklâm Vergisinin tahsilâtını yapmak
 • Peşin para cezalarının tahsilâtını yapmak
 • İşgal Harcının tahsilâtını yapmak
 • Elektrik Tüketim Vergisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi’nin tahsilâtını yapmak
 • Çankırı Belediyesi’ne kira, para cezası, su borcu bulunup da, ödemede bulunmayan kişileri Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmek   
 • Banka aracılığı ile yapılan ödemeleri kontrol ederek teslimat müzekkeresi düzenlemek
 • Ödeme evraklarını düzenlemek
 • Emlak dosyalarının arşivlenmesini sağlamak
 • Tapu satış formlarını doldurmak, satışların dosyasını kapatmak
 • Çevre Temizlik Vergisi’nin tahsil işlemlerini yapmak
 • Çevre Temizlik Vergisi’ni ödemeyenlere ödeme emri düzenlemek ve takibini yapmak
 • Su abonesi olanların ve işyeri açanların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu yoktur yazısı yazmak
 • Tahsilât raporlarını hazırlamak
 • Emlak vergisinin tahsil işlemlerini yürütmek
 • Posta ile yapılan ödemelerin işlenmesi ve hesaba aktarılmasını sağlamak
 • Ödeme yapmayanların takibi ve ödeme emri çıkarılmasını sağlamak
 • Ödeme emrini postaya vermek, ödenip ödenmediğini takip etmek
 • Sulh Hukuk Mahkemesi’nden sorulan mükellefin borcunu yazıyla bildirmek
 • Satışı yapılan taşınmazlarla ilgili evrak tanzimi yapmak
 • Belediyenin mülkiyetine geçen taşınmazların kayıtlarını tutmak
 • Belediye tarafından satılan taşınmazları sicil kayıtlarından düşmek
 • Emlak vergisine esas takdir ile ilgili işlemleri yapmak
 • Zamanında verilmeyen emlak bildirimlerine ceza kesmek ve Tahsilât Şefliği’ne bildirmek
 • Emlak bildirimlerini kabul ve takip etmek
 • Tapuda satış yapanlar için emlak değeri bildirmek
 • Emlake ilişkin değişiklik, kayıt kapama ve düzeltme dilekçelerini işleme almak   
 • Yeni yapılan binaya ilişkin iskân ruhsatı alanlardan emlak bildirimi alıp İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ilişik kesme yazısı yazmak. Bu bildirimlerin suretlerini onaylayıp Vergi Dairesi’ne göndermek  
 • İntikal işlemleri için Vergi Dairesiyle yazışma yaparak tasdikli suret göndermek
 • Arsa m² birim emlak değerini tespit etmek
 • Başka kurumlardan sorulan taşınmazların, kira emsal değerini vermek
 • Problemli gayrimenkullerin tahliye işlemlerini yapmak
 • İhale ile satışı yapılan veya kiraya verilen gayrimenkuller hakkında alıcıya tebliğ düzenlemek
 • İhale ile satışı yapılan veya kiraya verilen gayrimenkullerin ödenmesi gereken bedellerini hesap etmek 
 • İhale ile satışı yapılan gayrimenkullerin ödenmesi gereken mal satış bedellerinin süresini ve tahsilâtını takip etmek
 • İhale ile satışı yapılmış olan ve tahsilâtı yapılan gayrimenkullerin tapı tescil işlemleri için İmar ve Şeh. Md.’ne yazı yazmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek.

 

 

  

Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1110

E-Posta: gelirler@cankiri.bel.tr

 

 

Diğer Müdürlükler