Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Geri

Oktay KIZILKAYA

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Belediye Meclisinin, 09.06.2016 tarih ve 270 Sayılı Kararı gereği kurulan, Çankırı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2.Bu Yönetmelik, Çankırı Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile müdürlükte görevli personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirler. 

Hukuki Dayanak

Madde 3. Çankırı Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait bu yönetmelik yayımlanma tarihi olan,13.07.2005 Tarih ve 25847 Sayılı Resmi Gazetenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kanun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 5018 Sayılı Kanun, 4483 Sayılı Kanun bağlayıcı ve ilgili tüm mevzuat.

Tanımlar

Madde 4.Bu yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkanlığı;Çankırı Belediye Başkanlığı

Belediye Başkanı;Çankırı Belediye Başkanını

Belediye Başkan Yardımcısı;Doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan ilgili Başkan Yardımcısını,

Müdür;Çankırı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünü,

Müdürlük;Çankırı Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü,

Personel;Çankırı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli 1 Adet Makine Mühendisi (Müdür Vekili,) 1 Adet Elektrik Teknisyeni, 1 Adet Metal Teknisyeni, 1 Adet Tesviye Teknisyeni, 1 Adet Motor Teknisyeni, 2 Adet VHKİ Memur, 2 Adet Memur, 19 Adet atölyelerde çalışmakta olan işçiler olmak üzere Toplam: 28 Personel bulunmaktadır.

Yönetmelik;Çankırı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Sorumluluk Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5.Çankırı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, iş ve işleyiş ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumu aşamalarında yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kamu kaynağının edinilmesi ve kullanılması süreçlerinde hesap verebilirlik,

d) Kurum içi yönetimde ve merkez ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e) Kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik,

g) Müdürlüğün hizmet sunumunda 31.07.2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ilke standartlara uygun şekilde yapılması,

h) Tüm iş, işlem, kayıt, satın alma ve uygulama raporlamalarında Belediyemizde kullanılan “Belediye Yönetim Bilgi Sistemi” (Bilgisayar Programı) kullanma temel ilkelerini esas alır.

İkinci Bölüm

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

Madde 6.Çankırı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yayımlanma Tarihi Olan,13.07.2005 Tarih ve 25847 Sayılı Resmi Gazetenin,5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. ve 48.maddesi ve 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Çankırı Belediye Meclisinin, 09.06.2016 Tarih ve 270 Sayılı Kararı gereği kurulmuştur.

Teşkilat

Madde 7.Çankırı Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

a) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı tüm Atölyeler ve İkmal Bürosu

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı tüm Atölyeler ve İkmal Bürosu toplam 28 personel eliyle iş ve işlemler yürütülmektedir.

Bağlılık

Madde 8. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü direk Belediye Başkanına bağlı olup, yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olaraktan görev yapar.

Üçüncü Bölüm

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9.Çankırı Belediyesinin amaç, kapsam prensip ve stratejik hedefleri ile bağlayıcı mevzuat hükümleri ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği ilke ve esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının ve müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığının emir ve direktifleri doğrultusunda;

1) Atölyeler ve İkmal Bürosu;

a) Her bir araç ve iş makinesi ile ilgili klasör içerisinde bakım onarım ve yedek parça talep dosyalarını hazırlamak ve araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kaynakhane işlerini yürütmek, Belediye sınırları içinde muhtelif boya işlerini yapmak,

c) Ekonomik ömrünü doldurup hurdaya çıkan araçlara HEK raporu ve çekme Belgesini almak, ekonomik ömrünü dolduran araçlarla ilgili tüm işlemleri yapmak,

d) Araçların oto elektrik işlerini yapmak, araçların kaporta işlerini yapmak, araçların yıkama ve yağlama işlerini yapmak, tribün kurulması ve sökümü işlerini yapmak, iftar çadırının kurulması ve sökümünü yapmak.

e) Birim araçlarının toplu halde akaryakıt alımı ihalesini hazırlamak, iş ve işlemlerini yerine getirmek, Akaryakıt ve madeni yağ sarfiyat listesi hazırlamak, Belediyemiz araçlarının ve iş makinalarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu işler için gerekli mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak kaydını tutmak, alınan yedek parça ve malzemenin depolanması ve dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin tüm işlemlerini yürütmek kaydını yapmak, ihale dosyası hazırlamak kaydını yapmak,

f) Belediyemize alınacak araç ve iş makinelerinin alımını yapmak, teknik şartnameleri hazırlamak, araçların zorunlu mali sorumluluk sigortalarını ve muayenelerini yaptırmak.

g) Yedek parça malzeme alımı ve evraklarını tanzim etmek ( İhale Onay Belgesi, teklif mektubu, piyasa araştırma komisyon raporu ek malzeme talep formu ) teknik personellerin arazi ve puantajlarını hazırlamak, taşıt araçlarını teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak bakım ve onarımlarını yaptırmak, taşıt araçlarını çalışır durumda bulundurmak için kesintisiz teknik kontroller yapmak, birimler arasında koordine ve işbirliğini sağlamak, atölyeler ile büroların temizliğini sağlamak, 

ğ) Belediyemiz Müdürlükleri ve birimlerin talebi doğrultusunda, malzeme temini ilgili müdürlük tarafından yapılan Belediyemiz hizmet alanlarında bulunan meydan cadde sokak park yeşil alan vb.

yerlerde kullanılacak olan malzeme temini ilgili müdürlük tarafından yapılan, bank kameriye çocuk oyun grupları bariyer bayrak direği yön levhası trafik levhası gibi malzemelerin ve diğer kent mobilyalarının, muhtelif çelik konstrüksiyon imalatların üretiminin standartlara uygun şekilde yapılarak ilgili müdürlüğe teslim etmek.

h) Müdürlükler veya Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi doğrultusunda malzeme temini ilgili müdürlük tarafından yapılan Belediyemiz Hizmet alanlarında kullanılacak çöp kovası konteynır vb. malzemelerin üretiminin standartlara uygun şekilde yapılarak ilgili müdürlüğe teslim etmek,

ı) Birimlerden gelen talepler doğrultusunda (ğ) ve (h) bentlerinde belirlenen malzemelerin tamir bakım ve onarımlarının yapılarak ilgili birime teslim edilmesi, Belediyemiz müdürlükleri tarafından kullanılan tamiri bakımı ve onarımı talep edilen araç ve iş makineleri teçhizat ve demirbaşların bakım ve onarımı yapılarak ilgili birime teslim etmek,

i) Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerce sahada yapılan inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere imalatı talep edilen demir doğrama işlerinin zamanında ve ölçüsünde imal edilerek gerektiğinde ve talep edildiğinde montajının yapılmasının sağlanarak teslim etmek,

j) Belediyemiz birimlerinin taşıt ve iş makinelerinin yedek parça değişimlerini ve tamiratlarını yapmak, Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Atölyelerinde tamir bakım ve onarımı teknik teknolojik veya ekipman eksikliği nedenleri ile mümkün olmayan araç iş makinesi makine teçhizat vb.malzemenin tamir bakım ve onarımı hususunda hizmet alımı yapılması, alınan malzeme ve yedek parçaların kayıt altına alınması.

k) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde imal edilen her türlü mal malzeme yedek parça ile ilgili olarak maliyet bedellerinin tespit edilmesi ve stok kayıtlarının hammadde ve mamul mal düzeyinde kayıt altına alınması,

l) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki malzeme depolarının periyodik ve yıl sonu sayım dökümlerinin yapılması depolarda bulunan mal ve malzemeler ile ilgili olarak stok kayıtlarının tutulması müdürlüklerden gelen talep fişleri doğrultusunda depo çıkışlarının yapılması, zimmet karşılığı ilgili personele teslim edilmesi, depolama ve stok iş ve işlemleri il ilgili olarak Taşınır Kayıt Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması, depolarda bulunan malzemelerin yangın sel baskını ıslanma bozulma çalınma vb. olumsuz etkenlerden korunması için her türlü tedbirlerin alınması,

m) Harcama Birimlerinin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek “Taşınır Konsolide Görevlisi” (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) sıfatı ile taşınır hesap cetvellerinin hazırlanması, müdürlük bünyesinde akaryakıt deposu yaptırılması halinde ise akaryakıt alınması için ihale dosyasının açılması, 4734 ve 4735 Sayılı Kanunların hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanması mal ve malzemelerin alımının yapılması,

n) Müdürlük bünyesindeki atölye, depo vb. tesislerde İş Sağlığı Güvenliği Yasası ve bu yasanın ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması ilgili personele bu konuda gereken eğitimin verilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışılması,

o) Kaza yapan araç ve iş makineleri il ilgili olarak resmi prosedürlerin yürütülmesinin sağlanması, Belediyeye ait taşıt iş makinesi makine teçhizatın bakım onarım ve tamiratı esnasında kullanıcılarının kasıt, kusur veya ihmallerden kaynaklanan olumsuz bir etkenin var olduğu şüphesi hasıl olduğunda, Başkanlık Makamı veya Başkan Yardımcılığı Onayı ile kurulacak bir teknik heyete durumun tespit ettirilmesi tespit neticesinde kasıt kusur veya ihmalden kaynaklı bir durumun ortaya çıkması durumunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre rücu müessesinin çalıştırılması,

ö) Yıl içinde taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya ayrılan her türlü demirbaş ve makine teçhizatın kayıtlardan düşürülerek ilgili mevzuat (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) dahilinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araçların demirbaş trafik kayıtlarından düşürülerek (237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) ilgili kanun maddelerine uygun olarak devir ve satışlarının yapılması,

p) Belediyeye ait her taşıt ve her iş makinesi için dosya sistemi oluşturulması bu dosyalarda taşıt/iş makinesine ilişkin;

1-Tescil

2-Fenni Muayene

3-Trafik Sigortası

4-Periyodik Bakım

5-Tamir/Onarım

6-Madeni Yağ

7-Lastik

8-Akaryakıt

9-Zimmet görevlendirme; ait dosyaların tutulması bu dosyalara haftalık aylık yıllık Periyotlar halinde taşıt/iş makinesine yukarıda tasnifi yapılan şekilde raporlamalar yapılması,

r) Belediye Başkanı, müdürlükten sorumlu Başkan Yardımcısı ve Belediye Bilgi İşlem Sorumlusu bu yönetmelikte hüküm bulunan veya bulunmayan emir ve direktiflerinin yerine getirilmesi hususlarında görevli ve yetkililerdir.

2) Atölyeler ve İkmal Bürosu Memurları, Sorumlu Tekniker ve Teknisyenler

a) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün tüm iş ve işlemlerin yapılması arşivlenmesi,

b) Kurum dışı ve kurum içi bilgi ve belge alışverişinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması,

c) Müdürlüğün mali yıl bütçe teklifinin mevzuatta belirlenen takvim dahilinde hazırlanarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi,

ç) Müdürlüğe ait Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Belediyenin stratejik planının hazırlık çalışmalarına katılınması ve Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ile ilgili kısımlarının uygulanmasının sağlanması,

d) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun performans programlarının hazırlık çalışmalarına katılınması, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ile ilgili kısımlarının uygulanmasının sağlanması,

e) Belediye tarafından ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Olan Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca müdürlük faaliyet raporunun mevzuatta belirlenen takvim dahilinde hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi,

f) Müdürlükte çalışan memur ve teknik personeller ile işçi personellerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğitimlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıp sağlanması suretiyle birim faaliyetlerinin en etkin ve verimli sonucu alacak şekilde çalışmaların temin edilmesi,

g) Atölyelerde ve büroda çalışmaların iş ve işlemlerini belirli periyotlarla kayıt altına alınması ve raporlanması büro iş ve işlemlerinde atölyelere destek verilmesi,

ğ) Müdürlüğün bütçe ödeneklerinin kullanımı amacı ile ödenek iş ve işlemlerinin yapılması, ödeme emri belgelerinin her türlü tahakkuklarının hazırlanarak ilgili müdürlük personeli ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünün imzasını müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkinin sağlanması,

h) Müdürlüğümüz tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alınacak her türlü yedek parça ve malzemeler ile hizmetlerin iş ve işlemlerinin yapılması hususunda ilgili personele destek sağlanması, doğrudan temin evraklarının ve ödemelere ilişkin taahhüt dosyalarının sorumlusu tarafından hazırlanıp tanzim edilerek kayıt altına alınması,

ı) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün Taşınır Kayıt Kontrol işlemlerinin yapılması,

i) Büroda görevli memurlar evrak ve resmi yazışmalar personel işleri yazışmaları ile yedek parça ve malzeme alımlarından sorumlu tekniker ve teknisyenler büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin yapılması ve kayıt altına alınmasında görevlidirler,

j) Belediye Başkanı, müdürlükten sorumlu Başkan Yardımcısı ve Bilgi İşlem Sorumlusu bu yönetmelikte hüküm bulunan veya bulunmayan emir ve direktiflerinin yerine getirilmesi hususlarında görevli ve yetkililerdir.

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 10.Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa ve diğer ilgili kanun ve hükümlerine dayanarak Belediye Başkanınca veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca kendisine verilen tüm görevleri iş ve işlemleri kanunlar çerçevesinde yapmaya görevli ve yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 11.Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından tevdi görevler ile bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri iş ve işlemleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Dördüncü Bölüm

Personelin Unvan ve Niteliği

Müdürün Unvan ve Niteliği

Madde 12.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen genel ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü, Makine Mühendisi ünvanında olup, müdürlük görevini vekâleten yürütmektedir.

Teknikerler ve Teknisyenlerin Unvan ve Niteliği

Madde 13.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen genel ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde: 4 Teknisyen personel görev yapmaktadır.

Memurların Unvan ve Niteliği ve Atölyelerde Çalışan İşçiler

Madde 14.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen genel ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. Müdürlükte 2 VHK. Memuru, 2 Memur ve atölyelerde çalışan 19 Adet İşçi çalışmaktadır.

Beşinci Bölüm

Müdürlükte Görev Yapan Memur ve Teknik Personelin Görev Yetki ve Sorumluluğu

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 15.Müdür, Belediye Başkanının veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mevzuatta ve iş bu yönetmelikte belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında yürürlükteki mevzuat ve bu yönetmelikte belirtilen görevlerin ifa ve icrası müdürün görev, yetki ve sorumluluğundadır.

(2)Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünün Görevleri;

a) Müdürlüğü Belediye Başkanlık Makamında temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetimi ve denetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuata uygun olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

ç) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

d) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Personeli arasında görev dağılımı yapar,

e) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili madde hükümleri gereğince

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün “Harcama Yetkilisi” olarak görev yapar,

f) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili madde hükümleri gereğince Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün “İhale Yetkilisi olarak görev yapar,

g) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Personellerinin birinci amiri olup personellerin başarı ve performans değerlendirmesini yapar ve personellerin disiplin amiri olması nedeni ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 Sayılı Kanun gereğince personelin disiplin işlemlerini yürütür.

ğ) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak müdürlüğün faaliyetlerini bu programlar dahilinde iş ve işlemleri yürütür,

h) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün faaliyet alanındaki tüm iş ve işlemlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar,

ı) Belediye Meclisi toplantılarına müdürlüğü temsilen meclis gündeminde müdürlüğü ile ilgili gündem bulunmasa dahi Belediye Başkanının emri ile katılır. İstenildiğinde Müdürlüğünün ay içinde yaptığı iş işlem ve faaliyetleri yazılı olarak meclis toplantısında Belediye Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi amacı ile Belediye Başkanına rapor olarak ibraz eder.

i) Müdürlüğünün aylık faaliyet raporlarını, Belediye Başkanının emri ile yazılı ve görsel olarak basılı ve elektronik ortamda düzenli olarak takip eden ayın 3. işgününe kadar bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına iletir. Teknik alt yapısı ve görsel iş ve işlemlerden Belediye Bilgi İşlem Sorumludur,

j) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında tüm iş ve işlemlerde koordinasyonu sağladığı gibi ayrıca müdürlüğü ile ilgili konularda meclis ve encümene gündemlerinin hazırlanmasını sağlar, 

k) Müdürlüğünde takım ruhunun geliştirilmesi için çözümler üretir. Stratejik planlama ile müdürlüğünün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar,

l) Müdürlüğün fonksiyonlarının ilişkin görevlerin Başkanlık Makamınca uygun görülen plan ve programlar ile Belediyenin stratejik plan ve performans programlarına uygun bir şekilde yürütülmesi için karar verme, tedbir alma ve uygulatma yetkilisi müdürlüğün fonksiyonlarının yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

m) Makine İkmal bakım ve Onarım Müdürlüğünde görevli personellerin faaliyet alanındaki konularla ilgili süreli ve ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görev yapan personellere ödül ve takdirname verilmesi, yer değiştirme vb. personel işlemleri için Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

n) Sorumlu bulunduğu tüm personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, kendisinin izne ayrılacağı ve geçici süre ile görevde bulunamayacağı hastalık rapor vb. dönemlerde kurum personelinden veya müdürlük personelinden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma,

5393 Sayılı Belediye Kanunu diğer ilgili mevzuat ve iş bu yönetmeliğin kendisine yüklediği görev ve yetkilerinin yerinde ve zamanında aksatılmadan sorun ve sıkıntılar oluşturulmadan zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.

Müdürlüğe Bağlı Atölyeler ve Büronun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16.Atölyeler ve büro, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde üst amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda tüm iş ve işlemlerin mevzuata ve iş bu yönetmeliğe uygun gecikmeksizin sıkıntı ve aksaklıklar oluşturulmadan eksiksiz olarak yürütülmesinden müdürlük makamına karşı yetkili ve sorumludurlar,

Büroda Görev Yapan Memurların Teknikerlerin ve Teknisyenlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17.Müdürlük emrinde görevli Memurlar, Teknikerler, Teknisyenler kendilerine verilen görevleri tüm iş ve işlemleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yapmakla yetkili ve sorumludurlar.

Altıncı Bölüm

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

İş ve İşlemler Hizmet ve Görevlerin İcrası

Madde 18.Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki hizmetlerin aşağıda belirtilmiştir.

1) Görevin kabulü; Müdürlüğe gelen tüm iş ve işlemlerle ilgili evrak zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

2) Görevin planlanması; Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür ve yetkili kılacağı büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

3) Görevin icrası; Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tüm personelleri kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle ilgili mevzuat ve iş bu yönetmelik ile belirlenen ilkeler çerçevesinde yapmak zorundadırlar.

Müdürlük İçerisinde ve Diğer Birimler Arası İşbirliği ve Koordinasyon

Madde 19.

1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü dâhilinde çalışanlar arasındaki birim içerisindeki işbirliği ve Birimler arası koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

2) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne gelen tüm yazılar, evraklar konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre verilir. Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili sorumluya veya büroya iletir.

3) Büroda görevli Memurlar ve Teknik Memurlar evrakın niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

4) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel büro sorumlusu müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yazışmalar yürütülür.

5) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından araç ve iş makinelerinin tüm yedek parça malzeme bakım onarım ve servis bakımları alımları ve tüm ödemelerin evrak işleri ve sorumluluğu Müdür tarafından belirlenecek Teknik Personel (Tekniker veya Teknisyen) tarafından yürütülür.

Yedinci Bölüm

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

Madde 20.Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görev yapmakta olan Memurlar ve Teknik Memurlar en yakın amirinden başlayarak sırası ile büro sorumlusu sorumlu teknik personeli birim müdürü bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkanı tarafından denetime tabi tutulur. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Müdürlüğü tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. Müdür, Müdürlükteki tüm personelin birinci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusundaki işlemleri yürütür.

Sekizinci Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 21.Çankırı Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait iş bu Görev ve Çalışma Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve Başkanlık Makamınca yayımlanacak genelge ve talimatlara uyulur.

Yürürlük

Madde 22.Bu Yönetmelik hükümleri Çankırı Belediye Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23.Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

E-Posta: makineikmal@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler