Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Geri

Mehmet TÜRK

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili

a.  Basın Yayın Bürosu   

 •  Basın bülteni hazırlamak
 •  Basında, Çankırı Belediyesi hakkında çıkan haberleri takip etmek, derlemek
 •  Basın kuruluşlarına yazılı açıklamalar yapmak, hazırlamak
 • Özel gün ve haftalarda Belediye Başkanı’nın mesajlarını basın yayın organlarına vermek
 • Basın toplantılarını koordine etmek
 • Belediye faaliyetlerinin resim ve video görüntülerini çekmek
 • Belediye Başkanı’nın katıldığı ve konuşma yapması gereken toplantılarda konuşma metni hazırlamak
 • Yerel Basın mensupları ile değişik illerden gelen çeşitli dergi, gazete ve televizyonlardan gelen gazetecilerin Belediye Başkanı ile yapacakları röportaj ve çekimleri koordine etmek
 • Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen Çankırı’yı tanıtıcı yayın taleplerini değerlendirmek
 • Çankırı Belediyesi’nin faaliyetlerini içeren ve/veya Çankırı’yı tanıtıcı  broşür, kitap ve yayınlar hazırlamak ve bunları yayınlamak
 • Belediye Başkanını ziyaret eden özel grupları ve kişileri makamda görüntülemek
 • Çankırı Belediyesince düzenlenen tören, festival, konser ve diğer etkinlikleri fotoğraflayıp görüntülemek
 • Çankırı Belediyesi’nin internet sitesine haber ve bilgi akışını sağlamak ve mail olarak gelen şikayet ya da mesajları incelemek
 • Belediye Başkanı ile hafta sonları mahallelere vatandaş ziyaretleri programlarını organize etmek
 • Belediye hoparlöründen İlanları yapmak ve yaptırmak
 • Belediye Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmekb. İletişim Merkezi ;

 • 24 saat 3 vardiya ile kesintisiz olarak Belediye çalışanları arasında ve vatandaşla belediye arasında telefon ve telsizle iletişim kurmak
 • Mesai saatleri dışında belediye hoparlöründen ilan yapmak
 • Vatandaşlardan gelen telefonla ya da şifahi şikayetleri ilgili birimlere iletmek vatandaşlara dönerek bilgi vermek
 • Özel mülkiyet binalarda özellikle hafta sonları kanal tıkanmalarında kanal temizleme aracının gönderilmesi ve emanete para alınması işlerini koordine etmek
 • Belediye Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile Başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

 c. Hilal Masa;

 • Çankırı halkı tarafından Belediye faaliyetleri konusunda yapılan şikâyetlerle gereği gibi ilgilenmek ve yetkili birimleri konu hakkında haberdar etmek
 • Mahalleleri gezmek, talep ve şikâyetleri yerinde tespit etmek
 • Çankırı Belediyesi’nde yapılan faaliyetler hakkında Hilal Masa’ya başvuranlara ayrıntılı bilgi vermek
 • Birimlerde yapılacak işlemler için dilekçe hazırlamak
 • Halktan gelen şikâyetlerin çözümlenmesi sürecini aktif bir şekilde takip etmek
 • Halkın dilek, temenni ve tavsiyelerini kayıt altına almak ve ilgili birimlere iletmek


Misyon ve Vizyon

Yaşanabilir, sağlıklı bir Çankırı ve hakça paylaşım için hemşerilerin taleplerini ve önerilerini iletebildikleri ve kararlara katılabildikleri saydam, erişilebilir, hesap vermeye istekli bir Belediye yapısı.

İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve çalışanlarının kurumsal kimlik ve kurum vizyonuna uygun davrandıkları bir Belediye yapısı.

Yerel yönetimin yürüttüğü ve planladığı tüm çalışmaları kent halkına ve ilgililere duyurabildiği, ortaklar oluşturabildiği, ulusal ve uluslararası ilişkileri gelişmiş, saygın bir Belediye yapısı. 

 


Yetki Görev ve Sorumluluklar

a) Kitle iletişim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.

b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

c) Basın Yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, CD ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflamak ve arşivlemesini yapmak.

d) Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi video bant, slayt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemesini yapmak.

e) Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bülteni hazırlamak, konuyla ilgili video kaseti, slayt, fotoğraf ve CD ile birlikte basın organlarına dağıtmak.

f) Basının hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi taleplerini ilgili birimlerden temin ederek basına vermek.

g) Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek, başkanlığımızca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak.

h) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.

I) Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile yayınlar yapmak.

i) Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle iyi ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak.

j) İlçemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.

k) Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve sonucunu takip etmek.

l) Belde sakinlerinin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.

m) Başkanlığımız personeli arasında doğum, ölüm, evlenme ve benzeri durumlarda halkla ilişkiler açısından gerekli hizmetleri yürütmek.

n) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

o) Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek

ö) Çalışmaları içeren video kaset, CD ve çalışma raporu hazırlayarak basın kuruluşlarına periyodik olarak dağıtılmasını sağlayarak gerekirse yayınlatmak.

p) Çalışmaları içeren fotoğraf sergileri açmak.

r) Toplumun kültür ve sanata yönelik ihtiyacını karşılamak için, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek bu tür faaliyetlerde bulunan resmi ve sivil örgütlerle işbirliği sağlamak.

s)Çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek uçun kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören ve özel günler için program hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek.

ş) Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

t) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder

u) Kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür.

ü)Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlüğümüze havale edilen dilekçeler ile bilgi edinme birimine gelen müracaatları kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi sağlar 
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1436
E-Posta: basin@cankiri.bel.tr

Diğer Müdürlükler