TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Geri

13 Eylül 2023

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Aşağıda 3’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmazlar (arsalar), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü hükümlerine göre yapılacaktır.

Madde 2- İhale (son teklif verme) 25/09/2023 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri ve ihale saati;

Sıra

No

Ada

Parsel

Mahallesi

Niteliği

Alanı M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      Muhammen Bedelin %3’ü

İhale Saati

1

462

123

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

432,69

1.298.070,00 TL.

38.942,10 TL.

14:00

2

462

124

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

650,76

1.952.280,00 TL.

58.568,40 TL.

14:15

3

462

125

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

650,76

1.952.280,00 TL.

58.568,40 TL.

14:30

4

1161

2

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

278,73

891.963,00 TL.

26.758,89 TL.

15:45

5

1161

4

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

566,60

1.756.460,00 TL.

52.693,80 TL.

15:00

6

1161

5

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

281,77

915.752,50 TL.

27.472,58 TL.

15:15

7

1161

6

Abdulhalik Renda Mah.

Küçük Sanayi Alanı

321,88

1.448.460,00 TL.

43.453,80 TL.

15:30

Madde 4- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 1.000,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını en geç ihale (son teklif verme) tarihi, saat 12:00’a (öğle mesai bitimine) kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler;                                                                                   Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,                    1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                                 2) Ticaret Sicil Gazetesi,

                                                                                                         3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

İlan Olunur.