KİRALANACAK İŞ YERLERİ İHALE İLANI

Geri

30 Kasım -0001

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

Madde 1- Mülkiyeti belediyemize ait 5’inci maddede bilgileri bulunan işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 5 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- Belediyemize ait 6’ncı maddede bilgileri bulunan asfalt plenti ve parke üretim tesisi, 3 (üç) adet arsa (taşınmaz) ve ekonomik ömrünü doldurmuş 10 (on) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

Madde 3- İhaleler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 4- İhaleler 23/11/2020 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 5- Kiraya verilecek işyeri bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Kiralanacak İşyeri

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat                                      5 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü

 İhale Saati

1

Taş Mescit Büfesi ve Çay Bahçesi

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

15:15

Madde 6-

a) Satışı yapılacak asfalt plenti ve parke üretim tesisi bilgileri ve ihale saatleri;

Sıra No

Marka/Cins

Model / Kurulum Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

Şensarı Asfalt Plenti ve Ekipmanları

(30ton/saat Kapasiteli)

1987

150.000,00 TL.

4.500,00 TL.

14:00

2

Tezgüller Beton Parke Üretim Tesisi ve Ekipmanları

2004

50.000,00 TL.

1.500,00 TL.

14:15

b) Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri ve ihale saatleri;

Sıra No

Mahallesi

Niteliği

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedeli 

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

Abdülhalik Renda

Arsa

(Küçük Sanayi Alanı)

462

114

976,78 m2

587.000,00 TL.

17.610,00 TL.

14:30

2

Abdülhalik Renda

Arsa

(Küçük Sanayi Alanı)

462

119

2.249,00 m2

1.350.000,00 TL.

40.500,00 TL.

14:45

3

Abdülhalik Renda

Arsa

(Küçük Sanayi Alanı)

1033

2

915,43 m2

550.000,00 TL.

16.500,00 TL.

15:00

c) Satışı yapılacak araçların bilgileri ve ihale saatleri;

Sıra No

Plaka

Marka/Cins

Model Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

18 AK 646

Opel Insignia 1.6 Elegance (Otomobil)

2010

88.500,00 TL.

2.655,00 TL.

15:30

2

18 DC 040

Mercedes Benz (Otobüs)

1994

22.500,00 TL.

675,00 TL.

15:45

3

18 DC 376

BMC Fatih 110-08 (Kamyon)

1994

10.916,67 TL.

327,50 TL.

16:00

4

18 AK 396

FIAT 540

1975

30,500,00 TL.

915,00 TL.

16:15

5

18 AR 514

FIAT 480

1981

29.500,00 TL.

885,00 TL.

16:30

6

18 AR 515

FIAT 480

1981

28.300,00 TL.

849,00 TL.

16:45

7

18 AR 579

MASSEY FERGUSON 135

1981

27.200,00 TL.

816,00 TL.

17:00

8

18 AR 580

MASSEY FERGUSON 135

1981

28.200,00 TL.

846,00 TL.

17:15

9

18 AR 581

MASSEY FERGUSON 135

1981

28.500,00 TL.

855,00 TL.

17:30

10

18 AR 582

MASSEY FERGUSON 135

1981

28.500,00 TL.

855,00 TL.

17:45

Madde 7- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

Madde 8- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi,

    d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

i) İhale konusu işyerinin/arsanın/asfalt plentinin/parke üretim tesisinin/aracın yerinde görüldüğüne dair görme belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan her bir ortak (gerçek veya tüzel kişiler) ayrı ayrı (b), (c), (d), (h) bentlerindeki belgeleri sunmakla mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilirler.

İlan Olunur.                                                                                                       

                                                                                                                    

İsmail Hakkı ESEN

Belediye Başkanı