İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

Geri

30 Kasım -0001

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Aşağıda 4’üncü maddede bilgileri bulunan Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) adresinde yer alan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 3- İhale 13/10/2021 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 4- Kiralama işinin bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Kat

Niteliği

No

Alanı

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat                                      5 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü

 İhale Saati

1

Bodrum

Düğün Salonu

1

1.668,7 m2

72.000,00 TL. (Yıllık)

10.800,00 TL.

09:00

2

Zemin

Bilet   Gişesi

6

15 m2

6.000,00 TL.

10.800,00 TL.

09:15

3

Zemin

Bilet   Gişesi

12

15 m2

4.000,00 TL.

7.200,00 TL.

09:30

4

Zemin

WC

13

63,50 m2

1.000,00 TL.

1.800,00 TL.

09:45

5

Zemin

Büfe

15

37 m2

4.000,00 TL.

7.200,00 TL.

10:00

6

Zemin

Depo

19

81,2 m2

2.500,00 TL.

4.500,00 TL.

10:15

7

Zemin

Kafeterya

20

249,5 m2

3.000,00 TL.

5.400,00 TL.

10:30

8

Zemin

Depo

21

77 m2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

10:45

9

1. Kat

Depo

22

121,5 m2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

11:00

10

1. Kat

Depo

23

307,1 m2

5.000,00 TL.

9.000,00 TL.

11:15

11

1. Kat

Büro

24

40,5 m2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

11:30

12

1. Kat

Büro

25

40,5 m2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

11:45

13

1. Kat

Büro

26

40,5 m2

2.000,00 TL.

3.600,00 TL.

12:00

14

1. Kat

Büro

29

152,7 m2

4.000,00 TL.

7.200,00 TL.

13:45

15

-----

Araç Yıkama Yeri

6/B

100 m2

4.000,00 TL.

7.200,00 TL.

14:00

16

-----

Totem Yeri

(2 Adet)

----

-----

12.000,00 TL.

21.600,00 TL.

14:15

 

Madde 5- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

İstekliler ihale dokümanını en geç ihale tarihinden bir önceki gün saat 17:30’a (mesai bitimine) kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

  1. a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,
  2. b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,
  3. c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,
  4. d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi,

    d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  2. f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  3. g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
  4. h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

  1. i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,
  2. j) Bilet Gişelerini kiralamak isteyen istekliler F1, F2, B1, D1 Yetki Belgelerinden en az birini sunacaklardır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan her bir ortak (gerçek veya tüzel kişiler) ayrı ayrı (b), (c), (d), (h) bentlerindeki belgeleri sunmakla mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilirler.

İlan Olunur.