İŞ YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Geri

30 Kasım -0001

T.C. 

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

Madde 1- Mülkiyeti belediyemize ait 6’ncı maddede bilgileri bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- Mülkiyeti belediyemize ait 7’nci maddede bilgileri bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 3- Belediyemize ait 8’inci maddede bilgileri bulunan forklift iş makinesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

Madde 4- İhaleler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 5- İhaleler 06/09/2021 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 6- Kiraya verilecek işyeri bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Adresi

Niteliği

Alanı

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat                                      10 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü

 İhale Saati

1

Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Güneş Okulu Karşısı No:5 (246 Ada 7 Parsel)

Büfe ve Çay Bahçesi

60 m2 Kapalı-

456 m2 Açık Alan

3.500,00 TL.

12.600,00 TL.

14:00

2

Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Güneş Okulu Karşısı No:7 (246 Ada 4 Parsel)

Büfe ve Çay Bahçesi

60 m2 Kapalı-

456 m2 Açık Alan

3.500,00 TL.

12.600,00 TL.

14:20

 

Madde 7- Kiraya verilecek işyeri bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Adresi

Niteliği

İşyeri No

Alanı

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat                                      5 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü

 İhale Saati

1

Buğday Pazarı Mah. Terminal Cad. Ahmet Yesevi Meydanı

İşyeri

22

29,93 m2

1.500,00 TL.

2.700,00 TL.

14:40

2

Buğday Pazarı Mah. Terminal Cad. Ahmet Yesevi Meydanı

İşyeri

23

29,93 m2

1.500,00 TL.

2.700,00 TL.

15:00

 

Madde 8-Satışı yapılacak forklift iş makinesi bilgileri ve ihale saatleri;

Sıra No

Marka/Cins

Model Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

Hyster Marka 3,5 Tonluk Forklift

1985

12.000,00 TL.

360,00 TL.

15:20

 

Madde 9- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını en geç ihale tarihi saat 12:30’a kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 10- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi,

    d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

i) İhale konusu işyerinin/forklift iş makinesinin yerinde görüldüğüne dair görme belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan her bir ortak (gerçek veya tüzel kişiler) ayrı ayrı (b), (c), (d), (h) bentlerindeki belgeleri sunmakla mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilirler.

İlan Olunur.