ENKAZ KARŞILIĞI YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

Geri

12 Ağustos 2022

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ENKAZ KARŞILIĞI YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Aşağıda 3’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmazların enkaz karşılığı yıkım işi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

 

Madde 2- İhaleler 24/08/2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3- Enkaz karşılığı yıkımı yapılacak yapıların bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

 28. Mknz. P. Tug. Komutanlığı Çankırı Garnizonu 1982-KRG-BET-032, 1995-JEN-YIĞ-042 ile 1923-BST-BET-119 albüm numaralı taşınmazlar

1.533.000,00 TL.

45.990,00 TL.

14:30

Bina yıkım bedeli üzerinden ayrıca % 18 oranında KDV alınacaktır.

 

Madde 4- İhale ile ilgili şartname Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 500,00 TL bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını en geç ihale tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00’a (mesai bitimine) kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

 

Gerçek Kişiler;                                                                     Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi,                                1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Oda Kayıt Belgesi,                                                             2) Ticaret Sicil Gazetesi,

3) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                      3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

 

 

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) İş bitirme belgesi

8) Yer görme belgesi,

9) Yapı araçları taahhütnamesi

 

İlan Olunur.