ÇÖP KAMYONU ÜSTYAPISI SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Geri

23 Aralık 2022

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇÖP KAMYONU ÜSTYAPISI SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Belediyemize ait 3’üncü maddede bilgileri bulunan çöp kamyonu üstyapısı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2- İhale 02/01/2023 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Satışı yapılacak üstyapının bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Marka/Cins

Üretim Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

7+1 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Üstyapısı

2015

35.000,00 TL.

1.050,00 TL.

14:00

Madde 4- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 1.000,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını en geç ihale tarihinde öğle mesai bitimi saat 12:00’a kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler;                                                                     Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,                    1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                      2) Ticaret Sicil Gazetesi,

                                                                                              3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) Üstyapı görme belgesi,

İlan Olunur.