ASFALT MICIRI, KIRMATAŞ TEMEL MALZEMESİ ve SATHİ KAPLAMA MICIRI ALIMI

Geri

13 Temmuz 2023

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri MüdürlüğüASFALT MICIRI, KIRMATAŞ TEMEL MALZEMESİ ve SATHİ KAPLAMA MICIRI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/521514

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇANKIRI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:15 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:3 18100 MERKEZ/ÇANKIRI

c) Telefon ve faks numarası

:

376 212 14 00 - 376 213 25 05

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

       

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ASFALT MICIRI, KIRMATAŞ TEMEL MALZEMESİ ve SATHİ KAPLAMA MICIRI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

17.500 ton 0-5 mm Asfalt Mıcırı (FİLLER MALZEME), 7.500 ton 5-12 mm Asfalt Mıcırı, 7.500 ton 12-19 mm Asfalt Mıcırı, 2.500 ton 19-25 mm Asfalt Mıcırı, 20.000 ton 0-38 mm Kırmataş Alt Temel Malzeme Alımı, 2.500 ton 16-21 mm Kırmataş Sathi Kaplama Yıkanmış Asfalt Mıcırı ve 2.500 ton 10-16 mm Kırmataş Sathi Kaplama Yıkanmış Asfalt Mıcırı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Belediyemize ait Kirazlıdere Yerleşkesinde yer alan depolara teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İŞE BAŞLANMASINA MÜTEAKİP 15 (on beş) gün içinde 2500 Ton 16-21 mm Kırmataş Sathi Kaplama Yıkanmış Asfalt Mıcırı (B TİPİ) ile 2500 Ton 10-16 mm Kırmataş Sathi Kaplama Yıkanmış Asfalt Mıcırı (C TİPİ) Malzemesini Belediyemiz Kirazlıdere Yerleşkesine teslim edecektir. Kalan Malzemeler ise işe başlandıktan sonra 90 (DOKSAN) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.06.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. MICIR ALIMI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.