(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Geri

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

3 Temmuz 2021

T.C.

ÇANKIRI  BELEDİYESİ

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ

İŞLETME YÖNETMELİĞİ

            Amaç

 

 Madde 1. Bu yönetmelik;

            Çankırı  Belediyesi sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 Yasal Dayanak

 

 Madde 2. Bu Yönetmelik Yasal Dayanağını;

a.)    Anayasanın 124 ncü Maddesi,

b.)    5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ b-f-p maddeleri,

c.)    2464 sayılı Belediye gelir Kanunu,

d.)    6183 sayılı Amme alacakları Kanunu,

e.)    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

f.)     1608 sayılı Kanun,

g.)    Karayolları trafik yönetmeliği,

h.)    Zabıta yönetmeliği,

i.)     3194 sayılı imar Kanunu,

j.)    Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik,

k.)   Bakanlar kurulunun ticari plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki kararı (Son şekli uygulanır).

 

 Tanımlar

             

Madde 3.

a.) Belediye         : Çankırı  Belediyesini,

b.) Zabıta Müd    : Çankırı  Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

c.) Meslek Odası:  Çankırı Şoförler ve Otomobilciler odasını,

d.) (T) Plaka Taksi: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi(7) oturma yeri olan ve taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş  bulunan motorlu taşıtı,

e.)  Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik yada satış   belgesi düzenlenmiş kişiyi,

f.) Yolcu          : Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,

g.) Durak         : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları işaretle belirlenmiş yeri,

h.) Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını (koltuk başına kişi),

i.) Sürücü         : İşleticisi tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü,

j.) Ruhsat         : İşleticilerin Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden harcını yatırarak  alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek olan  (T) plaka taksi işletme belgesini,

k.) Taksimetre : Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini.

 

Kapsam:

 

  Madde 4.

 Bu Yönetmelik; İl ve İlçe trafik komisyon kararları, Zabıta Müdürlüğü ve Şoförler odasınca durakları ve sayıları belirlenen, Çankırı  Belediyesi sınırları içinde çalışacak taksileri kapsar.

 Bu yönetmelikte herhangi bir kişi yada kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi yada kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

          

  Başvuru Biçimi, müracaat süresi ve ilk aşama

 

  Madde 5.

a.)   (T) plaka ticari taksi çalışma ruhsatı talep eden, ticari taksi sahiplerinin ve araçlarının karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gereklidir. Çalışma ruhsatı talep eden (T) plaka ticari taksi sahibi dilekçesinde, kendisine ve sahibi bulunduğu aracına ait;

      - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik no lu) ve Nüfus cüzdanı örneğini,

      - İkametgah senedini (Mahalle muhtarından en az 6 aydan bu yana Çankırı ilçesi sınırları içerisinde oturduğu ibareli),

      - Oda kaydı ve şoförler odasından hangi durakta çalıştığına dair belge,

      - Adli sicil kaydı sorgulaması,

      - Vergi kaydı veya yoklama tutanağı ( Vergi mükellefi olduğuna dair),

      - İki adet fotoğraf (son Altı aylık),

      - Motorlu araç tescil belgesi (Araç ruhsatı),

      - Sürücü belgesi ( En az B sınıfı),

     -  Sigorta poliçe fotokopisi

      - Ticari taşıt kullanım belgesi, (SRC Belgesi)

      - Karayolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (Süresi geçmiş olmayacak),

      - Belediyemizden borcu yoktur belgesi.

      - Ruhsat tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükümlerine uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname, 

      - Bir adet dosya,

Belgeleri eklemek mecburiyetindedir.

b.)    Zabıta Müdürlüğü; Çankırı Belediyesi (T) plaka ticari taksi işletme yönetmeliği çerçevesinde sisteme ilk geçim aşamasında müracaat dilekçeleri ve ekleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu yönetmeliğe göre çalışmaları uygun görülen (T) plaka ticari taksi ve sahiplerini  belirler.

c.)     Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler ile başvuru sahibi adına yapılan başvurularda geçerlidir.

d.)    Belirlenen ticari taksi ve hak sahiplerine ticari (T) plaka taksi işletme ruhsatı Zabıta Müdürlüğünce  tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı soyadı, baba adı, doğum yeri tarihi, ikametgah adresi, taşıtın plaka numarası, motor ve şasi numarası ve kaç kişilik olduğu (koltuk sayısı), durak adı veya numarası yazılarak tasdik edilir.   

e.)    Ticari (T) plaka taksi işletme sahipleri sisteme ilk geçim aşamasından sonra sadece bir (1) araç için ruhsat talep edebilirler,

f.)      İş bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce müktesep haklı mevcut (T) plaka araçlarda, sisteme ilk geçim aşamasında ruhsat düzenlenirken model yaşı aranmaz. Ancak 2010  yılından sonra model yaşı  20 yaşından büyük araçların yıllık ruhsat vize işlemleri yapılmaz.

g.)    Sisteme ilk geçim aşamasında hak sahipleri duraklar arasında becayiş yapabilirler, ancak Belediyeye karşılıklı muvafakat dilekçesi verilmesi şarttır. T plaka ticari taksi işletme  ruhsatların tanziminden sonraki değişikliklerde devir temlik ücreti alınır.

h.)    T plakalı ticari taksi işletme ruhsatları tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Belediyece taşıma izni verilmez. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak olan bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.

i.)      Sisteme ilk geçim aşamasında müracaat süresi işbu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 31.12.2009 tarihinde sona erer. Müracaat süresinin uzatılmasına Çankırı Belediyesi Meclisi yetkilidir.  

j.)      Düzenlenen ruhsatlar sahibine verilir.

İş bu yönetmeliğin 5/i bendindeki belirtilen sürenin dolduğu tarihten sonra, ruhsatsız çalışan (T) plakalı ticari  taksiler faaliyetten men olunur.

           

 Ruhsat Vize işlemi

 

  Madde 6.

a.)     T plaka ticari taksi işletme ruhsat belgesinin her yılın Ocak ayı içerisinde vize işleminin yaptırılması mecburidir.

b.)     Geçmiş yılların ruhsat harçları ödenmedikçe vize işlemi yapılmaz.

c.)     20 yaşından büyük araçların vize işlemi yapılmaz; faaliyetten men edilir.

d.)     Ruhsat vize edilirken ticari taksi işleticisinin vize harcının birinci taksit makbuzlarını, adres değişikliği halinde ikametgah ilmühaberini, Zabıta Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

e.)   Ocak ayı içerisinmde vizesini yaptırmayan ruhsat sahibine Zabıta Müdürlüğünün tutanağı ile ruhsat harcı alınır,başka ruhsat harcı borcu varsa oda alınır.Yatırmadığı takdirde Zabıta Müdürlüğünün tutanağı üzerine  Belediye Encümenince ruhsatın iptaline karar verilir.

f.)      Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edilir. Bu durum ilgili meslek odası ile Trafik tescil denetleme büro amirliğine bildirilerek gerekli önlemlerini almaları sağlanır.   

g.)     Belediye Encümen kararı ile ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibinin Çankırı Belediyesi sınırları içerisinde bir daha ticari taksi kullanmasına ve çalıştırmasına müsaade edilmez.

 

  Ruhsat Harçları ve Devir Ücretleri 

 

Madde 7.

a.)    Ticari taksi ruhsat harçları ve Devir Temlik ücretleri  her yıl  Ocak  ayında Belediye Meclisince tespit edilir.

b.)    Tespit edilen ruhsat harcı ve Devir temlik ücretleri bir (1) yıllıktır.

c.)     Ruhsat harçları araçların kapasite ve koltuk sayısına göre ödenir.(Şoför koltuğu hariç 1-  2-3-        4-5-6-7  koltuk sayısına göre veya araç başı olarak)

d.)    Ruhsat harçları Ocak ayında  ödenirve vizeleri ocak ayı başında yapılır.

e.)    Devir temlik ücretleri peşin olarak ödenir.

f.)     Ruhsat harçlarınını süresi içerisinde ödemeyenler hakkında yönetmeliğin 6/emaddesi hükümleri ve  6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

 

 T Plaka Ticari Taksilerin Çalışma Şekilleri, Sahiplerinin Çalışacakları Durak ve Adedinin Belirlenmesi

        

Madde 8.

            Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine engel suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, ve asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkolü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari taşıt kullanım belgesine sahip olmak şartı ile;  

a.) Sisteme ilk geçim aşamasında müktesep hak sahipleri; Belediyemizden T plaka ticari taksi ruhsatlı alabilmeleri ve durak yerleri ile adedinin belirlenmesinde şoförler odasının kayıt ve belgeleri geçerli olup, Trafik tescil ruhsatlarındaki kayıtlara göre ruhsat tanzim edilecektir.

b.) Daha sonraki aşamada; Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durak yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunu yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar Çankırı Belediyesi  Encümeni yetkilidir.      

c.) Şoförler odası, üyeliğini kaybeden şoför esnafını Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirir. Bu durum Zabıta Müdürlüğünün tutanağı ile Belediye Encümenine sunulur, Belediye Encümeni iki (2) ay içerisinde bu eksikliğini gidermesini isteyebilir. İki ay süre sonunda bu sorun giderilmez ise Zabıta Müdürlüğünün bildirimi ile ruhsat iptaline gidilir. Ruhsatı iptal edilenlerle ilgili bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi f ve g paragraflarının ilgili hükümleri uygulanır.

 

 T Plaka Ticari Taksilerin Model, Plaka ve Devir İle Ortak Alınması  işlemleri

 

  Madde 9.

a.)     T plaka ticari taksi çalışamaz hale gelerek, seferden çekilmek zorunda kalındığı veya model değişikliği yapıldığı takdirde işletme ruhsatı en çok 5 (beş) yaşındaki yeni araca aktarılır, ücret olarak sadece ruhsat belge ücreti alınır.

b.)     Model değişikliğinden dolayı ruhsat verilecek aracın işleticisi, aracının motorlu araç tescil belgesinin tescilinden itibaren Otuz (30) gün içerisinde tescil belgesi ve dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Süresinde müracaatta bulunmayanlar hakkında bu yönetmeliğin 15 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

c.)     Belediye Encümeninin bilgisi dışında T plaka ticari taksi işletme ruhsatı araçla birlikte satılamaz, devredilemez. Denetlemeye yetkili kişilerce; denetim esnasında Belediyeden alınan işletme ruhsatı, Motorlu araç tescil belgesi, Vergi kaydı ve İlgili odanın kayıtlarından birinin tutmaması halinde durum Encümene bildirilir. Encümen maktu para cezası ile birlikte durumun düzeltilmesi için Otuz (30) gün süre verir, Otuz gün süre sonunda sorun giderilmez ise Ruhsat Encümence iptal edilir.

d.)     Yönetmelik gereği iptal edilen T plaka ticari taksi işletme izin belgesi (Ruhsat) ve / veya T plaka sahipleri bu durumda hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.

e.)     Araç veya durak üzerinde satılamaz kaydı (Haciz) varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi mecburidir.

f.)      Aracını işletme Ruhsatı ile birlikte satacak veya devredecek yada sadece işletme ruhsatını devredecek hak sahibi dilekçesinde devredeceği kişiyi de belirtmek sureti ile Belediye Encümenine müracaat eder. Encümenden devir kararının çıkması durumunda, Belediye meclisince her yıl tespit edilen “Devir Temlik” ücretinin Belediye veznesine peşin yatırıp belgeleri Zabıta Müdürlüğüne teslim etmesi durumunda işletme ruhsatı yeni sahibi adına tanzim edilir, eski sahibi adına o yılki ruhsat ve vize harçlarının  ödenmiş olması şarttır. Yeni hak sahibi o yılki ruhsat harçlarını ödemek zorundadır, yıllık vize ücretlerini ise peşin olarak alınır.

Devir işlemlerinin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması şarttır. 30 gün içerisinde yönetmeliğe uygun olarak aracını veya evraklarını tamamlamayan alıcı kişi veya kişilere bu yönetmeliğin 15 inci maddesinin ilgili cezai hükümleri uygulanır ve Zabıta Müdürlüğünce 30 günlük ek süre verilir. Bu süre zarfında da gerekenler tamamlanmaz ise  aracın duraklarda çalışmasına izin verilmez, çalışma ruhsatı iptal edilir ve Belediyemiz veznelerine yatırmış olduğu  harçlar belediyemize kalır ve hiçbir hak talep edemez.

g.)     Adına işletme ruhsatı tanzim edilecek malikin bu yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olması şarttır, yönetmelik şartlarına haiz olmayan malikler adına ruhsat tanzim edilmez.

h.)     Ortak almak isteyen ve girmek isteyen Noterden alınmış ortaklık sözleşmesi ile Belediyeye dilekçe ile müracaat eder, yönetmelik şartlarına haiz olması ve Encümenden uygun kararının çıkması durumunda devir temlik ücretinin 1/2 sini ve ruhsat harcını yatırmak şartı ile işletme ruhsatı ortaklar adına yeniden düzenlenir. Ancak ilk ortağın (Eski işletme ruhsatı sahibinin) ortaklıktan çıkmak ve sistemden ayrılmak istemesi halinde diğer ortak devir temlik ücretinin 1/2 sini daha yatırmak zorundadır.   

i.)       Ruhsat sahiplerinin; işletme ruhsatını Eş ve çocuklarına devir etmesi halinde “Devir Temlik” ücreti alınmaz  ve model yaşı aranmaz ancak yıllık vizelerde 20 yaş şartı aranır.

j.)       Ruhsat sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin, ruhsat sahibinin ölüm tarihinden itibaren 90 gün süre içinde müracaatı muvafakat üzerine varis veya varislerin trafik tescil bürolarından düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçıların biri veya tümü adına işletme ruhsatı tanzim edilir. Varisler dilerlerse haklarını 3 ncü kişilere satış veya devir edebilirler. En geç 6 ay içerisinde bütün varislerin muvafakati alınamaz ise varislerin üçüncü kişilere devir temlik hakkı kaybolur.

İşletme ruhsatının varislerden biri veya diğerleri adına tanzim edilmesi halinde  devir temlik ücreti  alınmaz, model yaşı aranmaz ancak yıllık vizelerde 20 yaş şartı aranır. Varisler isterlerse şoför çalıştırabilirler. Bu durumda kendilerinde sürücü belgesi ve ticari taşıt kullanım belgesi şartı aranmaz. 3 ncü kişilere yapılan devirlerde devir temlik ücretinin tamamı alınır ve araçlarda model yaşı aranır (5 yaş).

k.)       T plakalı Ticari araç sahipleri Araçlarını trafikten çekmek istediklerinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek Çekme talebinde bulunacaklardır. Konu encümene intikal ettirilecek ve araç sahibi encümen kararı ile ilgili notere giderek aracını trafikten 1 (Bir) yıl süre ile çektirebilecektir. Bu süre içerisinde “T” plaka hakkı şahısta saklı kalacaktır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayan “T” plaka hakkı sona erer.

          

  İcra marifetli satışlar

 

 Madde 10.

a.)  Belediyeden işletme ruhsatı alan T plakalı ticari taksilerin veya duraklarının   icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin T plakalı ticari taksi işletme izin belgesini (ruhsat) alabilmesi için yönetmelik şartlarına haiz olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlaması ve gerekli harçları ödemesi şarttır. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ücret ve harçlarını ödemesi ve yönetmelik hükümlerine göre durumunun uyması halinde yeni sahibine T plakalı ticari taksi işletme belgesi (ruhsat) verilir. Çalışma ruhsatı almak istemez veya alamaz ise bir başkasına devir temlik ücreti ödenmek kaydı ile devrine müsaade edilir.

b.) İcra marifeti ile sadece aracı satılanların T plaka ticari taksi işletme ruhsatı sahipleri, araç eksikliğini bir (1) yıl süre içerisinde gideremez ise işletme ruhsatı iptal edilir ve bir başkasına devir hakkı kaybolur.

 

 Araç Sahiplerinin Şoför Çalıştırmaları

 

 Madde 11.

a.) T plaka ticari taksi ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen ruhsat sahibi Belediye Başkanlığına dilekçe ile, çalıştıracağı şoförün kimlik fotokopisi (T.C.kimlik no lu), Ehliyet Fotokopisi, İkametgah ilmühaberi, Ticari Taşıt kullanım belgesi fotokopisi, Oda kaydı, Adli sicil ve arşivlik kaydı, ve birer adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler.

b.) Muhtelif araçlarda şoför olarak çalışmak isteyenler de istenilen belgeleri tamamlayıp  belediyeye

müracaat ederek şoför olarak çalışabilirler.

c.)  Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç

ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

d.) Zabıta Müdürlüğü, arcın çalışması sırasında aksaklık, eksiklik kurallara uymama vb. gibi

nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin şoför ükten men edilmesi için belgelerini encümen

kararı ile iptal edebilir veya işleticiden şoförün değiştirilmesini  istediği taktirde en geç 15 gün içinde

söz konusu personelin değiştirilmesi mecburidir.

e.) Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye

ruhsat sahibine rücu eder.

 

            T Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi

 

 Madde 12.

a.)  T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti kanunun öngördüğü ilgili meslek odası tarafından belirlenir.

b.)  Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek zorundadır.

c.)  Taşımacılık ücreti, Esnaf odalarınca belirlenen “Taksimetre” ücreti çerçevesinde alır.

d.)  Mücavir alan dışına yapılan seyahatlerde, taşımacılık ücreti müşteri dilerse pazarlık usulü ile de

yapılabilir.

e.)  50 kg. aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilmez.

 

            Aracın Nitelikleri

         

Madde 13.

a.)    T plaka ticari taksiler sarı renk kodunda olacaktır.

b.)    Aracın ön kapılarında plaka ve durak isimleri yazılı olacaktır. (Yazı ebadı standarda uygun

olacaktır.)

c.)    Aracın üst kısmına ışıklı taksi, boş ve dolu olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur.

d.)    Aracın üzerinde reklamla ilgili herhangi bir yazı veya işaretin bulunması durumunda, Çankırı  Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ilan reklam servisine müracaatı ve gerekli belgelerini araçta bulundurması şarttır.

e.)    T plaka ticari taksilerin servis taşımacılığı yapması yasaktır.    

f.)   T plakalı ticari araçlarda emniyet açısından 7 gün 24 saat kayıt yapabilen ön dış ve iç kamera cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunludur.

 

            Denetleme Yetkisi

 

  Madde 14.

      T plaka ticari taksiler ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Zabıta Müdürü ve Trafik birimi ile denetim yetkisi verilen Belediye personeli.

            Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluşlarca (Trafik tescil bürosu, vergi dairesi, şoförler odası

vb.) koordineli olarak da denetlenir.

 

Uyulması gereken kurallar, denetim, ödül ve cezalar

 

Madde 15.

a.) Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı kabahatler Kanunu gereğince Belediye Zabıtasınca gerekli tutanak formları tanzim edilerek, Belediye Encümenince cezalandırılırlar.

b.) Çankırı  Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, sayılarını belirleme, durakları birleştirme veya kaldırma konularında Çankırı  Belediyesi yetkilidir.

c.) T Plaka ticari işletme belgesi (ruhsatı) alan veya alacak olan taksi sahipleri işbu yönetmelik gereği yetkili birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen izin belgesi (Ruhsat) izni alanın lehine sürekli müktesep hak oluşturmaz.

d.) Çankırı  Belediyesi; yayımlamış olduğu T plaka ticari taksi yönetmeliğini günün şartlarına, kanun, tüzük veya yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. Araç sahipleri, kendinden veya aracından istenen tüm nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taşımak zorundadır.

e.) Çalışmalarını durdurmak zorunda kalan taşıma ruhsatlı taksi sahipleri kaza,tamir, yangın, hastalık vb. hallerde mazeretlerini 15 (onbeş) iş günü içerisinde yazılı olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Durumunu bildirenlere Zabıta Müdürlüğünce iki aya kadar süre verilebilir. İki ayı aşan durumlarda Belediye Encümeni yetkilidir.

f.) Taksi sahipleri araçlarının çalışmadığı veya çalıştırılmadığı günler için ruhsat ve vize harçlarını ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez.        

g.) T plaka ticari taksiler ve personeli, denetleme yetkisi olan kişilerce sürekli olarak denetlenecektir.

h.) Araçlarda görevli personelin davranışından ve taşımacılıktan bizzat işletmeci sorumludur.

i.) Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları saptananlarla ilgili gelecek şikayetlerde, şikayetçinin dilekçesinde adı soyadı açık adresi, imzası ve şikayetin konusu , yeri, tarihi, saati, aracın plakası, ile şahitlendirebiliyorsa şahit inde imzasını almak koşulu ile müracaatta bulunabilir. Usule uygun olmayan şikayetler Zabıta Müdürlüğünce dikkate alınmayacaktır.    

j.) Duraklarda, çalışan taksilerin plakalarını ve sahiplerinin isimlerini gösteren levhaların uygun bir yere asılması zorunludur.

k.) Hizmetlerin aksamaması için her durakta bir durak sorumlusunun belirlenmesi ve  resmi tatil günleri ile geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi bırakılması ve nöbet çizelgesinin  yapılması zorunludur. Gerekli hallerde Zabıta Müdürlüğü bu nöbet çizelgesini isteyebilir.   

l.) Bu amaçla her işletmeci için Zabıta Müdürlüğünce bir sicil dosyası tutulacaktır. Görevlendirilecek denetim memurlarının belirleyeceği hususlar ile vatandaş şikayet dilekçeleri gereği yapıldıktan sonra, bu dosyada saklanacaktır.

m.) Aynı şekilde yönetmelik hükümlerine uygun taşımacılık yaptığı saptanan taşıyıcılar çalışma süreleri bittiğinde ödüllendirilecektir.

İş bu yönetmeliğe göre T plaka ticari taksi işletme ruhsatını alan işletmeci yukarıdaki maddelerin tamamını okumuş ve kendi rızasıyla kabul etmiş sayılır. Ruhsat ve yönetmeliğine, yayımlanmış, yayımlanacak tüm ilgili Kanun, yönetmelik, tüzük ve duyurulara kayıtsız, şartsız, tam olarak uyacağını, aykırı hareket etmesi durumunda ruhsatının iptal edileceğini bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunmayacağını iş bu ruhsatı almakla kabul ve taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri şekilleri, çalışma usulleri ile araç nicelik ve nitelikleri Çankırı  Belediyesi Encümeni tarafından gerek duyulduğunda değiştirilebilir. T Plakalı Ticari Taksi İşletme İzin Belgesi (Ruhsat) sahipleri yapılan değişikliğe itirazsız, hiçbir hak, zarar, ziyan, bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine getirmek ve uymak zorundadırlar.       

n.)  Suç sayılan fiiller ve cezalar aşağıda sıralanmıştır.

(1)  Alkol ve uyuşturucu kullanarak araç kullanılması veya  personel çalıştırılması,

(2)  Araçta bulunması gerekli belgelerin (İşletme Ruhsatı, Ticari Taşıt Kullanım Belgesi, varsa

Şoför Çalıştırma İzin Belgesi),  kontrolde ibraz edilmemesi,

(3)   İstiap haddinden fazla yolcu alınması(araçta bulunan yolcu koltuk sayısı),

(4)   Yolculara kaba davranılması ve hakarette bulunulması,

(5)   Şahsi eşyalardan ücret talep edilmesi,

(6)   Başkalarının duraklarından yolcu alınması,

(7)   Gidilmesi gereken yere kadar müşterisini götürmemek,

(8)   Bilgi vermeden taşımacılığa ara verilmesi,

(9)   Ticari taksilerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma

yapmaları, yolcuların gideceği son noktaya kadar götürmemeleri,

(10)  Karayolları trafik kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın

bulundurulmaması,

(11)  Yüksek sesle yolcuları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılması, seyir halinde iken cep

telefonunu kullanması,

(12)    Araçta çalışanların sigara içmesi (4207 sayılı Kanun),

(13)    Yolcuların sigara içmelerine meydan verilmesi,

(14)  Araçta bulunulması gereken bilgi levhaları ile aracın dışında bulunması gereken, çalışacakları

duraklar, plaka numaraları, ışıklı panoların bulunmaması, bulunmasına rağmen normlara uygun

olmaması, solmuş veya eskimiş olması,

(15)   Şoför ve işleticinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallarına uygun düzgün ve düzenli

olmaması,

(16)   Aracın pis, kirli, kırık camlı  ve koku neşreder durumda bulunması,

(17)   Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması,

(18)   Yırtık, sökük döşeme ve kırık koltuklarla yolcu taşınması,

(19)    Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin

ve kafes içerisinde olmayan canlı hayvanların taşınması,

(20)    Yolcuların Şikayetlerini bildirecekleri Zabıta Müdürlüğünün, Şoförler ve Otomobilciler

Odasının telefon numarasını gösterir levhanın görünür yere asılmaması,

(21)    T plaka ticari taksi devir izni ile ilgili Belediye Encümen Kararı, aracı alan kişiye tebliğ

tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Zabıta Müdürlüğüne teslim etmemesi,

(22)    Aracını herhangi bir sebeple veya model değişikliğinden dolayı değiştirenler 30 gün süre

içinde değişikliği bildirmemesi,

(23)    Seyrüsefer esnasında araç içinde yolcu harici kişi veya kişilerin bulunması,

(24)    Duraklarda, çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve

rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmak    

(25)    İl ve İlçe trafik komisyon kararlarıyla konulmuş işaret ve levhalara uymamak, toplu taşıma

araçları için ayrılmış alanları ve durakları yolcu indirme, bindirme veya başka bir amaçla kullanmak,

(26)    Taksilerin servis taşımacılığı yapması,

(27)    Kazaya uğramış hasarlı araçla çalışmaya devam etmek.

(28)    Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmeliğe uygun olmaması,

(29)    Yolcuların 50 kg aşmayan yüklerinden ayrıca bagaj ücreti talep edilmesi,

(30)    Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmadığı,

(31)    İşletme ruhsatı ve şoför çalıştırma izin belgesinde tahribat yapmak,

(32)    Şoförler odası üyeliğini kaybettiği,

(33)    Durakta, plaka ve isim levhasının bulunmadığı,

 

o.)      Yukarıdaki (n) maddesinde suç oldukları belirtilen fiillerin cezaları Çankırı  Belediyesi

Encümenince belirlenir.

p.)      Suçların tekrarı halinde, maktu cezalar birer misli arttırılarak uygulanır.

r.)       Suçun tekerrürünün devamı halinde, sırası ile bir hafta ve iki hafta olmak üzere Belediye

Encümenince “SEFERDEN MEN CEZASI” tatbik edilir.

s.)      Suçların alışkanlık haline getirenlerin durumu, Belediye Encümenince görüşülerek “ RUHSAT

İPTALİ” ne gidilir.

t.)   Durağı ve T plaka ticari taksi işletme ruhsatı iptal edilen işleticiye bir daha işletme ruhsatı

verilmeyecektir.

           

Yürütme

 

 Madde 16.

             Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı yürütür.

          

  Yürürlük

 

 Madde 17.

            Bu Yönetmelik Çankırı  Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmesi ve  Valilik makamının

onayından ve Belediyece ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

          

  Kazanılmış Haklar

 

 Madde 18.

         İl ve İlçe trafik komisyonu kararı ile durakları ve sayıları belirlenen duraklarda halen T plaka ticari taksi işletmeciliği yapanların, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kazanılmış hakları ancak bu Yönetmelik hükümleri şartlarını yerine getirmeleri koşulu ile mevcuttur, aksi halde hiçbir hak iddia edemezler.

           

 Hüküm Bulunmaması

 

Madde 19.

         Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda  ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

 

 

 

 

            Meclis Başkanı                                   Katip Üye                              Katip Üye

DİĞER DUYURULAR