ÇANKIRI BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (‘’S’’ PLAKALAR) HİZMET YÖNETMELİĞİ

Geri

ÇANKIRI BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (‘’S’’ PLAKALAR) HİZMET YÖNETMELİĞİ

3 Temmuz 2021

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYESİ

ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (‘’S’’ PLAKALAR) HİZMET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar.

 

AMAÇ :

MADDE 1.

Bu Yönetmelik Çankırı Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde çalışan Özel Servis Araçlarının (S Plakalı) okul ve Personel taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, yeterlik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmak, servis taşımacılığının geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

 

KAPSAM:

MADDE 2.

a-)Resmi ve özel kuruluşların Çankırı Belediyesi sınırları ve mücavir alan                                  sınırları içinde toplu taşıma istemine ücret tarifesi karşılığında cevap veren gerçek ve tüzel kişilere ait  (S) plakalı tahditsiz araçları kapsar.

b-)Okul Öncesi,  İlköğretim,  Orta Öğretim öğrencilerini taşımak üzere

“Okul Servis Aracı’’ olarak kullanılan ‘’S’’ plakalı tahditsiz araçları kapsar.

c-)”S’’  Plakalı araçlardan faydalanan Resmi ve Özel Kuruluşları, resmi ve özel okulları kapsar.

d-)Turizm amaçlı taşımacılık yapan araçları  ( Şehirlerarası Otobüsler ve

Çevre Belediye otobüsleri dâhil bunların sahipleri ve işletmecileri ile Mülkiyetlerindeki  (öz mal) araçlarıyla kendi personelini ve müşterilerini (ücretsiz) taşıyan her türlü özel ve resmi Kurumlarını kapsamaz.)

 

YASAL DAYANAK:

MADDE 3. Bu Yönetmelikte Yasal Dayanaklar:

a-)5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.Maddesi f ve p bentleri,

b-)2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

c-)237 Sayılı Taşıt Kanununun 7.Maddesine göre kurumlar  tarafından

ihdas edilecek otobüs seferlerinin işletme esasları hakkında yönetmelikteki hak ve yetkileri.

d-)03.05.1986  Tarih  ve  19096  Sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak

Yürürlüğe giren ticari plaka verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki karar (karar Sayısı 86/10553) Bakanlar Kurulu Kararındaki Şoför esnafında veya tüzel kişilerde aranılacak şartları,

e-)25.02.2004 Tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servisi Hizmet Yönetmeliği,- okul servis araçları hizmet yönetmeliği - umumi araçlar hizmet yönetmeliği,

f-)1608 (151) Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun,

g-)5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

h-)Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, (Danıştay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas 2009/10048 sayılı kararı)

 

TANIMLAR:

MADDE 4. Bu Yönetmelikte Geçen Terimlerden :

 

BELEDİYE                   : Çankırı Belediyesini,

MECLİS              Çankırı Belediye Meclisini,

ENCÜMEN                  : Çankırı Belediyesi Encümenini,

 

SERVİS ARACI : Resmi yada Özel Kuruluşlara veya öğrencilere ücret tarifesi karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3.maddesinde Servis aracı:

Okul servis araçları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesi ve il Trafik komisyonunun almış olduğu Plaka tahditsiz kararına göre Çankırı Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Müdürlüğün de “S” seri Plakasına kayıtlı tahditsiz araçları;

 

OKUL TAŞITI   : Okul öncesi eğitim, İlköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber öğretmen, okul personeli taşımalarında kullanılan, servis taşımacılığı yapan araçları, (Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği  hükümlerine uygun ve eşgüdümlü olarak)

PERSONEL SERVİS ARAÇLARI : Her hangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait “S” Plakalı araçlar ile taşıyıcıların öz malı ile kendi personelini taşıyan araçları,

 

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİS ARACI: Hipermarket, market alış veriş merkezleri (AVM)gibi işleten firmaların kendi alış veriş merkezlerine ve Özel sağlık kuruluşlarının kendi hastalarını taşımak amacıyla Çankırı’nın her yerinden ücretsiz müşteri taşıyan araçları

1-Büyük market ve benzeri alışveriş merkezlerine, çarşılara ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının “S” plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları

 

Madde 8 ve 9 kapsamında değerlendirilecektir.

 

2-Sağlık Kuruluşları (Diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri, özel hastaneler vb.) bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi hastalarını taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının “S” plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları Madde 8 ve 9 kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin; Yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır.

         Güzergahları, durak yerleri ve zaman tarifeleri Zabıta Müdürlüğünce belirlenir. Servis Araçları Ruhsatsız taşıma yapmaları halinde 15 (on beş) gün trafikten men cezası ile cezalandırılır.

3-İşletmeler, kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personeli veya hizmet verdikleri kişileri (otel, apart, pansiyon, dershane, yurt, kurs vs.) hizmetlerini yürütürken şahsına, şirketine, kurumuna ve işletmesine ait teknik özellikleri uygun aracı ile kendi servisini yapabilir. Ancak öğrenci taşıma işi S plakalı araçlar dışında yapılamaz.

         Bu yerlerin;

a)Taşımalarda personel sayısı kadar koltuk için izin verilir.

b)Hiçbir zaman personel ve müşteriden ücret alınmaz.

c)Kendi personeli haricinde başka bir taşımacılık yapamaz üçüncü şahıslara kiralanamaz.

d)Aracın ön ve arka camlarında  ……… KURUMU PERSONEL SERVİSİDİR. Levhası (yazısı) bulundurması zorunludur.

Mülkiyetindeki Araçlarla Okul Öncesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Servis Araçları İçin

4- Kreş, gündüz bakım evi, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumları mülkiyetindeki araçlarla servis yapabilmeleri için okul servis araçları hizmet yönetmeliğin de aranan şartları sağlayarak Zabıta Müdürlüğüne bir dilekçe ekinde, araçlarının adetlerini, tescil ve trafik belgelerini, izleyeceği güzergahı, faaliyet alanı ve çalışma saatlerini imza sirküleri ile birlikte müracaat ederek izin belgesi almak zorundadır. Araçlar ruhsatsız taşıma yapmaları halinde 15(on beş) gün trafikten men ile cezalandırılır. Bu araçların 12 yaşından büyük olmaması ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde aranan şartlara haiz bulunması ve bu yönetmelikle de aranan 1 yıl süreli “okul servis aracı özel izin belgesi” ile güzergah izin belgesini Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde alınması şartı aranır. Belediye Meclisince belirlenen okul servis aracı özel izin belgesi ve güzergah izin belgesi hizmet ücretleri Çankırı Belediyesi veznelerine makbuz karşılığı yatırılır.

 

UMUM SERVİS ARACI: Okul ve Personel servis araçlarının tümüne verilen taşımacılık hizmetinin genel adını,

 

ÖZ MAL ARAÇ: Ticaret Sicil Tasdiknamesinde belirlenmiş unvan üzerine kayıtlı olan araç.

 

RESMİ KURULUŞ: Resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek eğitim kuruluşları, Askeri kuruluşlar, kamu İktisadi teşekkülleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler vb. kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları,

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: Özel servis araçları ile ilgili iş, işlem  ve denetimlerini yürütmek üzere Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü

 

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ:   Servis araçlarını sevk ve idare eden araç sürücülerini

 

REHBER PERSONEL: Okul öncesi çocukları ve / veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş-binişlerine yardımcı olan personeli,

 

ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ: İşleticilerin Okul Servis Araçları Hizmet

Yönetmeliği ve bu yönetmelik hükümlerine göre Çankırı  Belediyesi Makine

İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğünden alacakları Özel Servis Araçları

Uygunluk Belgesini,

 

MESLEK ODASI : Çankırı şoförler ve otomobilciler esnaf odası,  ticaret Odası Başkanlığı.

 

MÜDÜRLÜĞÜ: Özel Servis araçları ile ilgili iş ve işlemleri                      yürütmek, denetlemek, çalışma ruhsatları vermek, cezai işlemleri uygulamak üzere Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

 

KENT: Çankırı Belediyesi sınırları ve mücavir  alanı içinde kalan  sahayı,

 

ŞOFÖR: Umum Servis araçları tanımına uyan araçları sevk ve idare eden      

 araç sürücülerini     

 

İŞLETİCİ: Kent içinde Öğrenci, Personel, Müşteri servisi amacıyla aracı

çalıştıranı,

 

TAŞIMA  SINIRI (KAPASİTE)Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok

yolcu sayısını,

 

GÜZERGAH: Umum Servis Araçları, Öğrenci Servis Araçları, Personel Servis Araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan yolları,

 

TAŞIMAYI YAPTIRAN: Öğrencilerin, Personelin ya da müşterilerinin bir

ücret karşılığında taşınmasını talep eden gerçek veya tüzel kişiler, resmi yada

özel kuruluşların veya okulların tümü ya da herhangi birisini,

 

ÇALIŞMA RUHSATI: İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden almak zorunda oldukları ‘’S’’ Plaka Aracı Çalışma Ruhsatını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Özel Servis Araçlarının  (Okul ve Personel Araçları Dahil)

Özel Servis Araçlarının (Okul ve Personel Araçları Dahil) çalışma biçimi ile

özel servis araçlarının izinsiz çalışamayacağı,

 

MADDE 5- Resmi/ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Servis

Araçları ile İlgili hükümler:

Çankırı  Belediyesi  sınırları  ve  mücavir alan sınırları içersinde Umum

Servis Aracı, Personel Servis Aracı veya Okul Servis Aracı çalıştırma izni Çankırı Belediyesi Adına Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik

Hükümlerine uygun olarak verilir.

a-)Bu  İzin  yılda  bir  kez  ve  bir  yıl  geçerli  olmak  üzere  verilir. Her

yıl yenilenmesi zorunludur.

b-)Bu izin, izin alanın lehine sürekli hak oluşturmaz.

c-)Çankırı Belediyesi sınırları ve mücavir sınırları içindeki tüm Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere servis aracı kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Çankırı Belediyesinden Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) almış araç olma şartını arayacaklardır.

d-)Gerçek ve Tüzel kişilere ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

e-)Resmi kuruluşlar tarafından alınacak taşıma hizmetleri, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” hükümlerince başvuru servis aracı sahibi tarafından yapılır.

(Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği gereği) Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından servis aracı sahibine belgeleri verilir.

f-)Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıklarında, kiralama yolu ile taşıma yaptıracakları araçlar için her yıl Belediye ye müracaat ederek “Servis İzin Belgesi” almak zorundadırlar.

g-)Okul servis taşımacılığı yapan “S” plakalı araçların;

1- Bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte Çankırı il sınırları ve Mücavir alanlar içinde yapılan öğrenci taşımacılığında, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” uygulanır.

2-Taşımalı Eğitim için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3-Eğitim Birimlerine (okullara, dershane, etüt, ana okul, kreş vb.) ait araçlar ile yapılan taşımacılık öz mal araçlarla yapılan taşımacılık kapsamında değerlendirilir. Eğitim birimleri (okul) adına kayıtlı bu araçlar ile kendi personeli/çalışanı/öğretmeni dışında servis taşımacılığı hizmeti verilemez.

4-Eğitim birimlerine (okullara, dershanelere, etüt merkezlerine, ana okullarına, kreşlere vb.) ait araçlar (öz mal araçlarla) ile eğitim hizmeti alan öğrenciler dışında servis taşımacılık hizmeti veremezler.

5-Yapılacak servis taşımacılığı il’ den ilçe’ye yada ilçe’den il’e yapılıyor ise karşılıklı her iki Belediyeden de güzergah izin belgesi alınmasının zorunlu olduğu, ancak karşılıklı Belediyelerden birinin servis taşımacılığı için Güzergah İzin Belgesi verilmemesi halinde çalışamayacaklardır.

 

 

MADDE 6-

Çankırı Belediyesi sınırları ve mücavir alan sınırları içersinde çalışacak Umum Servis Araçları ve Personel Servis Araçları veya Okul Servis Araçlarının ‘’Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi’’ ve ‘’Özel Servis Aracı Güzergah İzin belgesi’’ ile ‘’Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı’’ almaları zorunludur. Adı geçen belgeler olmadan özel servis aracı çalıştırmak yasaktır.

 

MADDE   7- Taşıtlarda Aranacak Şartlar:

 Servis Aracı olarak kullanılacak olan “S” plakalı ticari araçlarda emniyet açısından 7 gün 24 saat kayıt yapabilen ön dış ve iç kamera cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunludur. 

 

Okul Servis Araçları:

25 Ekim 2017 Tarih ve 30221 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” nde geçen şartlar uygulanır.

 

 

 

 

 

Ön Tabela Örneği

 

OKUL SERVİSİ

NEVZAT AYAZ  ANADOLU LİSESİ

 

 

Personel Servis araçları:

a)Personel  Servis  Araçları  ön  camına  hangi  kurumun  personel  servisi

olduğuna dair yazının asılı olmalıdır.

b)Herhangi  bir  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşu veya Özel veya Tüzel Kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs veya otobüs türünden araç olmalıdır.

c)Personel  Servis  Araçlarının  renkleri  beyaz  renk olmalı ve camların

altında 15 cm genişliğinde kırmızı renkte kuşak bulunmalıdır.

d)Personel   Servis   Araçları   Temiz,   bakımlı   ve   güvenli  olmalıdır.

Periyodik bakımlarının her 6 aylık dönemlerde yaptırmalıdır.

e)Personel  Servis  Araçları  19 ( on dokuz )  yaştan büyük olmamalıdır.

Taşıtların yaşı Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

f)Araçların ön ve arka kısımlarında Personel Servisi ibaresi yazılacaktır.

 

Ön Tabela Örneği

 

PERSONEL SERVİSİ

M.K.E.SİLAH FABRİKASI

 

 

Umum Servis Araçları:

a)Okul Servis araçları ile Personel Servis araçlarının birlikte değerlendi-

rilmesidir. Umum Servis Araçlarında Okul Servis Araçlarında aranan şartlar aynen aranır.

 

Ücretsiz Müşteri Servis Araçları:

a)Araçların ön kısmına hangi şirketin müşteri servisi olduğu gösterir levha

asılacak.

b)Araçların ön ve arka kısımlarında Ücretsiz Müşteri Servisi İbaresi

Yazılı olacak.

c)Araçların Ön Camına taşımacılık yapacağı güzergahın başlangıç ve

sonuç noktalarını gösterir yerler tabelaya yazılarak asılacaktır.

 

 

Ön Tabela Örneği

 

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

ŞEHİR MERKEZİ

 

 

MADDE 8-

Okul Servis Aracı ve Personel Servis Aracı veya Umum Servis Aracı olarak Belediye Makine Bakım, Onarım ve ikmal Müdürlüğünden  ‘’Araç Uygunluk Belgesi’’ almış olan, istenilen niteliklere uygun olduğunu belgeleyen belediye başkanlığından alınan uygunluk belgesine istinaden araçlarının tescilini yaptıranlar, tescil belgelerini ibraz etmek şartıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Servisince tanzim edilen    ‘’ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI’’nı alacaklardır.

 

 

 

MADDE  9-

a)Özel Servis Aracı çalıştırma hakkını elde eden işletmecilere. Belediyece düzenlenen ve her yıl vizeleri yapılacak olan ‘’ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI’’ verilecektir. Çalışma Ruhsatı seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır. Çalışma Ruhsatı olmadan çalışılamaz ve izin verilecek güzergâhta çalışmasına izin verilmez. İşletici veya araç sürücüsü denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.                                                             

b)Çalışma Ruhsatları 1 (bir) yıl süre ile geçerli olup, her yıl vizesi yaptırılacaktır. Özel servis araçları işletmecileri çalışma ruhsatı ücreti, devir ücreti, güzergah izin belgesi ücreti v.b gibi Belediye Meclisince belirlenecek ücretleri zamanında ödemek zorundadır.

c)Müteakip yıllarda Özel Servis Araçları Çalıştırma Ruhsatları için Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize ücretini ruhsat bittiği tarihten itibaren  Belediye Veznesine yatırılması ile ruhsat verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl daha geçerli olmak üzere vizeleri yapılır. Devir Ücreti, Vize Ücreti ile Güzergah İzin belgesi Ücretleri defaten Belediye Veznesine yatırılır ve ondan sonra işlemler tamamlanır. Belge verildiği tarihten itibaren bir yıl için geçerlidir.

ç)Ruhsat vizeleri 1 (bir) yıl için geçerlidir

d)Servis araçları ile taşımacılık yapmaya devam edilmesi halinde her vize tarihi sonuna kadar işletmeciler yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve şartlara uydukları takdirde Belediye Meclisince o yıl için tespit edilen  ruhsat vize ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını 1 (bir) yıl daha  geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar. Araç sahipleri vizelerini, vize  bitiş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yaptırmaları gerekmektedirler.                           

 e)Süresi içersinde vize işlemi yaptırmayan araçların ruhsatları iptal edilir.

  Bu Şekilde Ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin yıl içersinde veya sonrasında Tekrar çalışma izni  için  müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilerek “Çalışma Ruhsatları’’  bedelinin Belediye ’ye yatırılması ile yeniden rüsumu alınmak suretiyle servis aracını çalıştırabilir.                                             

 f)Yıl içinde niteliklerini kaybeden (uygunluk Belgesi Şartlarını) araçların durumları uygun hale getirilinceye kadar seferden men edilir.

g)Özel Servis Araç sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinin Belediye’ye başvurarak yıllık ruhsat harcının yeniden ödememek şartıyla kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla Servis Aracını çalıştırabilirler. Ölümünden dolayı satış halinde, yeni sahibi servis aracı çalıştıracak ise Yönetmelikte belirtilen tüm şartları taşımak şartıyla ruhsat devri yapılarak yeniden ruhsat alabilir. Çalışma Ruhsatı devir ücreti alınmaz. Ancak diğer ücretler alınır.

 h)Aracı alım-satımının yapılması halinde durumun yazılı olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne en geç 30 (otuz) gün içersinde bildirilmesi gerekir. Servis Aracını satın alan yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili evrakları tamamlayarak Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek Belediyenin uygun görmesi halinde Makine İkmal Müdürlüğünden ‘’Araç Uygunluk belgesi’’ çıkartarak Belediyenin uygun görüş yazısına istinaden aracın tescil  belgesini “ilgili birimden”  alarak Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Servisince Çalışma Ruhsatı tanzim edilerek verilir. Aksi takdirde encümen kararı ile durak çalışma ruhsatı iptal edilerek çalışma izni geri alınmış sayılır. Bu işlemden dolayı yatırılan harç ile ücretler geri iade edilmez. Yatırılan ücretler geri istenemez.                                                                                  

ı)İşletmecinin aracını değiştirmek istemesi halinde taşıtlarda aranacak şartlar doğrultusunda ilgili evrakları tamamlayarak yaşı uygun alınacak araç Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Zabıta Müdürlüğünün izni ile değiştirilerek, Belediyenin uygun görüşünü bildiren yazı doğrultusunda “İlgili Birimlerce”  tescili yapılarak işletmeci tescilini yaptırdığı aracına çalışma ruhsatı tanzim edilir.

j)Çalışma Ruhsatında Aracın işletmecisinin adı-soyadı, Doğum tarihi ve yeri, İkametgah adresi, Taşıtın cinsi, aracın tescil plaka numarası, yolcu kapasitesi ve geçerlilik süresi yer alır.

 

MADDE 10- Özel Servis Araçlarının Mülkiyetinin devri:

Belediyeden S plakalı servis Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Güzergâh İzin Belgeli aracın icra marifetiyle satışı yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında “S”  plakası hariç araç satışına izin verilir.

Belediyeden S plaka almış olan araç sahibi veya sahipleri, Belediyeye başvuru yaparak Encümen Kararı alındıktan sonra, aracın Noterden satışını ve ilgili birimden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda  ortak, bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartlarında yerine getirilmesi zorunludur.

Özel Servis Araçlarına ait araç uygunluk belgeleri ve durak çalışma ruhsatları ile işletme hakları Belediye Meclisinin öngördüğü mali yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla yapılır. Özel Servis Araçlarının Hususiye çıkarma, Trafikten çekme veya hurdaya ayırma vb. gibi sebeplerden dolayı araç değişiklilerinde devir ücreti alınmaz. Diğer mali yükümlülüklerini yerine işletmeci getirir.

 

MADDE 11- Servis Aracı Çalışma Ruhsatı Talep edenlerden İstenilecek Belgeler:

1- Dilekçe, (Dilekçede ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, kaç kişilik olduğu belirtilecek)

2- Araç Trafik Tescil Belgesi, (ruhsat)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- İkametgâh Belgesi (İkametgâh belgesinde  Çankırı İl hudutları içinde 1 (Bir) yıl  oturma zorunluluğu vardır. ) ( Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir)

5- Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

6- Okul servis araçları için ferdi koltuk sigorta poliçesi

7- Sürücüler asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak. Alkollü araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeni ile sürücü belgeleri  bir den fazla geri alınmamış olmak. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden Sürücü Belgesi Detay Bilgileri Alınacaktır.(Şoföre ait olacak)

8- Sürücü Belgesi, Psiko Teknik Belgesi ve SRC (Ticari Taşıt Kullanma Belgesi) Fotokopileri (Şoföre ait olacak)

9-Adli Sicil Kaydı Belgesi, (Şoför ve Mal sahibinden istenecek) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan mahkûm olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

10-Tüzel kişi ise Şirket İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

11-Vergi Levhası, (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.)

12-Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekalet nameler ile başvuru sahibi adına yapılan başvurularda geçerlidir.

13-Şoförler Oda kayıt Belgesi (son 1 yıllık)

14-Hizmet Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi

15- Taşıt Kontrol Formu (Yetkili Tamirciler Tarafından Tasdik Edilmiş Olacak)

16-Taahhütname

17-Belediyeden Borcu Yoktur Belgesi

18-2 (İki) Adet Fotoğraf

19-1 (Bir) Adet Naylon Kapaklı Dosya

20-Ana Okul, İlköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin araçlara inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere ‘’REHBER PERSONEL’’ ‘lerden Diploma veya Branşa Dayalı Belge.

21-Belediye Meclisince kabul edilen Ücrete tabi gelirler tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair Makbuz.

 

 

MADDE 12- Taşımacılıktan Çekilme:

 “S” plakalı Ticari araç sahipleri Araçlarını trafikten çekmek istediklerinde Çekmek istediğini belirtir dilekçesi ve çalışma ruhsatı ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek Çekme talebinde bulunacaklardır. Konu encümene intikal ettirilecek ve araç sahibi encümen kararı ile ilgili notere giderek aracını trafikten 1 (Bir) yıl süre ile çektirebilecektir. Bu süre içerisinde “S” plaka hakkı şahısta saklı kalacaktır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayanların “S” plaka hakkı sona erer.

Yıl içersinde servis aracını çalıştırmaktan çekenlerin ödedikleri ruhsat harcı ile diğer ödedikleri ücretler geri ödenmez. 

 

MADDE 13- Servis Araçlarında Sürücü ve Yardımcı Olarak Çalışacak Personele İlişkin Şartlar:

a)Ana Okul, İlköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin araçlara inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere ‘’REHBER PERSONEL’’ veya ‘’YARDIMCI PERSONEL’’ çalıştırmaları zorunludur..

b)Personel Servis Aracı olarak çalışan otobüs statüsündeki araçlarda sürücünün yanı sıra birde yardımcı personel çalıştırabilir. Bu personelin 22 (yirmi iki) yaşından küçük olmaması zorunludur. Minibüslerde yardımcı personel çalıştıramaz.

c)İşletmeciler servis araçlarında çalıştıracakları rehber öğretmen ve yardımcı personelin isimlerini Güzergâh İzin belgesi alırken Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

 

MADDE 14- Denetim Sistemi:

Bu yönetmelik ile ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılır.

a)Belediye Denetimi: Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından Özel Servis Araçları Yönetmeliği Hükümleri ve kanunların yetki verdiği çerçevede yapılacaktır. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çerçevesindeki kurallara uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar; Belediye  encümenince değerlendirilerek para ceza uygulanır. Aynı suçtan üç defa para cezası ile cezalandırılan işletmecilere yazılı olarak ikaz yazısı gönderilir ve encümenin takdir ettiği para cezası uygulanır. Herhangi bir suç teşkil eden yönetmelik hükümlerine göre yine suç işlerse çalışma ruhsatı iptal edilerek verilen izin geri alınır ve bir daha aynı kişi adına servis aracı çalıştırma izni ve ruhsatı verilmez.

b)Meslek odası Denetimi: Meslek odası Yönetim kişilik Servis Araçları Denetim Görevlileri tarafından Esnaf Kanunu ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetimler yapılacaktır. Yönetmelik Hükümlerine göre Meslek odasına kayıtlı, Belediyeden Ruhsat Almış her işletmeci için bir sicil dosyası açacaktır. İşletmeciler adına açılan sicil dosyalarına işlenen suç teşkil eden durumlar değerlendirilerek Meslek Odası cezası verileceği gibi Meslek odasının Talebi Doğrultusunda konu Belediye encümenince değerlendirilerek para cezası da verilebilir.

c)Trafik Tescil ve denetim Şube Müdürlüğü Denetimi: Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yasal yetkileri çerçevesinde her türlü denetimi ve cezai işlemi yapmaya yetkilidir.

 

MADDE 15- Genel Hükümler:

“Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9. Maddenin 1. Fıkrası saklı kalmak şartıyla” ;

a)D Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık,  D1 Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık Sürücü Belgesine sahip olmak.

b)Araçların kayıt işlemleri yapılırken belediyenin uygunluk yazısına istinaden Okul Taşıtı, Personel Servis Aracı veya Umum Servis Aracı ibarelerinin dosyasına ile tescil belgelerine yazılmasına,

c)Servis Araçlarının ‘’Güzergâh İzin Belgeleri’nin Belediye Zabıta Müdürlüğünce yönetmelik hükümlerine istinaden verilmesine, güzergâh izin belgesi almayan veya ibraz edemeyen araçların servis taşımacılığı yapmalarına izin verilmemesine,

d)Şahıs ve Şirketler ile kamu Kurum ve Kuruluşlarının mülkiyeti kendi adına kayıtlı olan araçları ile iş yerlerinde çalışan personelini taşıyanlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihale yolu ile köylerden köylerdeki okullara öğrenci servis aracı yapan araçlar (Köylerden şehir merkezine veya mahallelerine öğrenci servisi yapanlar hariç) Çankırı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyette bulunan şehirlerarası otobüs işletmecilerinin Mülkiyetinde olan yolcu veya personelini taşıyan ücretsiz servis araçları ile Bölge Müdürlüklerine Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşların personel taşımacılığının bu kapsam dışında tutulmasına, ( Mülkiyetleri kendi adlarına kayıtlı ise) (Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 5. fıkrası gereği bu hükümler uygulanmaz.)

e)Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda ‘’S’’ plaka  olmayan hiçbir aracı servis aracı olarak kullanılmasına izin verilmemesine, aksi davranış içinde olanların tespiti halinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde Trafik Zabıtasınca, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Meslek odasının talebi veya Belediye Başkanlığınca tespit edilenler hakkında Belediye Zabıtasınca Belediye sınırları içersinde cezai işlem uygulanarak,  servis hizmetlerinden men edilmesine,

f)Okul Servis Araçları, Personel Servis Araçları veya Umum Servis Araçları olarak mevcut tescili yapılmış veya geçici maddeler istinaden tescili yapılarak “S’’ plaka numarası verilerek kayıt altına alınan araçlarda sahip değişikliği, hususiye çıkarma, hurdaya ayırma veya herhangi bir sebepten dolayı vasıta değişikliğine gidildiğinde Yönetmelikte Belirtilen Taşıtlarda aranacak şartlardaki yaş şartları aynen aranır. Mevcut Taşıtın yaşı 12 (on iki) yaşından küçük olsa bile yukarıdaki sayılan sebeplerden dolayı araç değişikliğine gidilmesi durumunda bile yerine 1 (bir) yaş daha küçük araç tescil ettirilmesi zorunludur. 

g)Türk Ceza Kanunun  403-404-414-415-416-418-429-430-431-432-435-436  ve  572’  nci  maddelerinde  belirtilen  suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm

giymemiş olması zorunludur.

h)Asli Kusurlu ve Bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması zorunludur. Personel Servis Araçlarında sürücü yardımcısı bulunmakta ise, bu kişilerde i ve j bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

i)Umum Servis Aracı, Okul Servis Aracı veya Personel servis aracı sahipleri Ekonomik sebepler yüzünden taşımacılıktan çekilme, aracını hususiye ayırmak veya trafikten çekme v.b gibi nedenlerle “S” plakalarını 1 (bir) yıl dondurabilirler. Ancak süre sonunda araçlarda aranacak şartlar aynen aranır. Yine süre sonunda araçlarını tescil ettirip “S” plaka almayanların haklarından feragat etmiş sayılırlar.

j)Hali hazırda çalışan Servis Araçları için 31.07.2019 Tarihine kadar araçlarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Yeni müracaatlar yönetmeliğe uygun “S Plaka”  olarak değerlendirilecektir.

MADDE 16-Yürürlük:

Bu Yönetmelik Çankırı Belediye Meclis Kararı Onayından sonra yürürlüğe girer.

Okul Servis Araçları için 31.07.2019 Tarihi itibari ile yürürlüğe girecek,

Personel Servis Araçları için yeni işe başlayacaklar ilk ruhsat verildiği tarihte, hali hazırda çalışan araçlar için 31.07.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

MADDE 17-Yürütme:

Bu Yönetmelik 17 asil maddeden, 2 geçici maddeden ibaret olup, Çankırı  Belediye Başkanı tarafından Yürütülür.

GEÇİCİ MADDE  1-

Halen çalışmakta olan; öğrenci servis araçları, personel servis araçları ve kendi personelini ücretsiz taşıyan Fabrika, AVM vb. işyerlerine ait servis araçları, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.07.2019 tarihine kadar araçlarını, Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. Yönetmeliğe uymayanlar ve aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılarak ticari faaliyetlerine son verilecektir.

GEÇİCİ MADDE 2-

Bu yönetmelik ve yönetmelikte geçen tüm ücretler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.

 

 

 

Meclis Başkanı              Kâtip Üye                     Kâtip Üye

DİĞER DUYURULAR