TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Geri

11 Mayıs 2023

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Aşağıda 3’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmaz (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35’inci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü hükümlerine göre yapılacaktır. Teklifler, 22.05.2023 tarihinde saat 12:00’a kadar Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Madde 2- İhale, 22/05/2023 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazların bilgileri ve ihale saati;

Sıra

No

Ada

Parsel

Mahallesi

Niteliği

Alanı M2

Emsal

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      Muhammen Bedelin %3’ü

İhale Saati

1

1067

2

Mimar Sinan Mah.

Konut

9.740,02

1.8

13.441.227,60 TL.

403.236,83 TL.

14:00

Madde 4- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 1.000,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler;                                                                                     Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,                       1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                                     2) Ticaret Sicil Gazetesi,

                                                                                                              3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler için Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

8) Teklif Mektubu

İlan Olunur.