TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Geri

22 Eylül 2022

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Aşağıda 4’üncü maddede bilgileri bulunan taşınmaz (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35’inci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü hükümlerine göre yapılacaktır. Teklifler, 03.10.2022 tarihinde saat 14:00’a kadar Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Madde 2- Aşağıda 5’inci maddede bilgileri bulunan taşınmazlar (arsalar), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü hükümlerine göre yapılacaktır.

Madde 3- İhale 03/10/2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 4- Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazların bilgileri ve ihale saati;

Sıra

No

Ada

Parsel

Mahallesi

Niteliği

Alanı M2

Emsal

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      Muhammen Bedelin %3’ü

İhale Saati

1

488

103

Karataş Mah.

Sosyal Tesis

2.541,32

2.0

12.706.600,00 TL.

381.198,00 TL.

14:00

Madde 5-Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazların bilgileri ve ihale saati;

Sıra

No

Ada

Parsel

Mahallesi

Niteliği

Alanı M2

Emsal

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      Muhammen Bedelin %3’ü

İhale Saati

1

1181

8

Karatekin Mah.

Konut

600,59

2.0

2.102.065,00 TL.

63.061,95 TL.

14:20

2

1181

10

Karatekin Mah.

Konut

706,77

2.0

2.473.695,00 TL.

74.210,85 TL.

14:40

3

1033

2

Abdul Halik Renda Mah.

Küçük Sanayi

915,43

2.5

1.556.231,00 TL.

46.686,93 TL.

15:00

Madde 5- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 500,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını en geç ihale tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00’a (mesai bitimine) kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler;                                                                     Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,                    1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                      2) Ticaret Sicil Gazetesi,

                                                                                              3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

8) Teklif Mektubu (Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalede sunulacaktır.)

İlan Olunur.