ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Geri

28 Kasım 2022

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Belediyemize ait 3’üncü maddede bilgileri bulunan araç, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2- İhale 05/12/2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Satışı yapılacak aracın bilgileri ve ihale saati;

Sıra No

Marka/Cins

Model Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat                                      %3

 İhale Saati

1

VOLKSWAGEN TRANSPORTER CARAVELLA 2,0 TDI (Km.=228.000)

2012

370.000,00 TL.

11.100,00 TL.

14:30

Madde 4- İhaleler ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 500,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını en geç ihale tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00’a (mesai bitimine) kadar satın almaları ve geçici teminatı yatırmaları zorunludur. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler;                                                                     Tüzel Kişiler;

1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,                    1) Oda Kayıt Belgesi,

2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi,                                      2) Ticaret Sicil Gazetesi,

                                                                                              3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) Araç görme belgesi,

İlan Olunur.