ÇANKIRI BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI YÖNETİM PLANI YÖNETMELİĞİ

Geri

ÇANKIRI BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI YÖNETİM PLANI YÖNETMELİĞİ

21 Ocak 2022

ÇANKIRI BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI

YÖNETİM PLANI YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Bu yönetmelik belediyenin mücavir alan sınırları içerisinde seçilen pilot bölgelerde (konut, resmi kurum ve kuruluşlar, AVM ve diğer.) Çankırı Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde geri dönüşümü olan ambalaj  malzemelerinin (cam, kağıt-karton, metal, cam, vb.) kaynağında evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi amacıyla toplama sisteminin kurulmasını, sürdürülebilirliğini amaçlar.

 

DAYANAK:

 • Belediye Kanunu, Rg: 13/7/2005-25874
 • Çevre Kanunu, Rg: 11/8/1983-18132
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Rg:26.06.2021-31523
 • Sıfır Atık Yönetmeliği, Rg:12.07.2019-30829

Burada adı geçmeyen  atık yönetimi mevzuatını kapsayan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 1. Yönetim Planının uygulanabilmesi için her türlü görev, yetki ve sorumluluk Temizlik İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Başkan Yardımcılığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde olacaktır.
 2. Denetim ve kontrollerde Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne yardımcı olacaktır.

 

UYGULAMA PLANI:

 1. Sayıştay Denetimlerinde belirlendiği gibi, kaynağında ayrı toplama çalışmaları için ilgili kanunlar çerçevesinde ihale usulü kullanılacaktır.
 2. İlgili Müdürlük tarafından kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yapılacağı kurum, kuruluş, site/apartman yönetimi ve diğer yönetimler belirlenecek ve bilgilendirme yazıları yazılacaktır.
 3. Kaynağında ayrı toplama çalışmasının yapılacağı noktalarda toplama noktalarının oluşturulması resmi kurum, kuruluş ve bina yönetimlerine aittir.
 4. Kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yapıldığı noktalarda Belediye veya yetkili kıldığı firmalar haricinde atık teslimi yapılamayacaktır.
 5. Ambalaj atığı üreticileri düzenli olarak bilgilendirme faaliyetleri, ambalaj atığı torbalarının ve atıkların düzenli toplanmasının sağlanmasında koordinatörlük görevi üstlenecektir. Ayrıca gerekli görüldüğünde proje bölgesinde konteynerli toplama sistemine geçişte koordinatörlük görevi üstlenecektir.
 6. Alt yönetimler atığın yetkili olmayan kuruluş veya kişiler tarafından toplanmasına engel olacaktır.
 7. Atık teslimi yapan kurum, kuruluş, yönetim ve bina/site yönetimlerine belediye/firma tarafından atık alındı belgesi teslim edilecektir. Belgeler düzenli olarak kontrol edilecektir. Belge ibraz edemeyen kurum, kuruluş ve yönetimler hakkında işlem uygulanacaktır.
 8. Kaynağında ayrı toplama sisteminin etkin tanıtım ve duyurusunu sağlamak için reklam panosu, otobüs durakları vb. imkânların kullanımının sağlanması, sorumluluğu Belediye’ye aittir. Belediye Gerekli gördüğü takdirde bu panolarda geri dönüşümle ilgili reklamlar yayınlayacaktır.
 9. Projeyi tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını yüklenici firma ile işbirliği içerisinde organize edecektir.
 10. Proje kapsamına alınan pilot bölgede projenin ilk tanıtımını sağlayacak afiş ve tanıtım broşürlerinin metinleri ortaklaşa hazırlanacak ve yeterli sayıda afiş ve broşür lisanslı firmalar tarafından temin edecektir.
 11. Uygulamanın başlangıcında, belediyelerin projede çalışacak teknik elemanlarıyla toplama ve taşıma görevlileri dâhil, uygulamada rol alacak personelin eğitimini ve bilgilendirilmesini sağlayacaktır.
 12. Belediye sokak toplayıcılarının önlenmesi ve hurdacıların kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacaktır. Bunların sisteme dahil edilmesini sağlayacaktır.
 13. Yüklenici firma Belediyenin seçmiş olduğu uygulama bölgelerinde hazırlanan programa göre gerekli olan atık toplama aracı, toplama elemanı ve ekipmanı temin edecektir.
 14. Projenin sağlıklı yürümesini sağlamak ve gelişmesini sağlamak, benzer model çalışmalar ile karşılaştırılmasını yapmak amacı ile proje süresince toplanan atıklar ile ilgili bilgi ve istatistikleri belirli format içerisinde derleyecek ve Belediye’ye aktaracaktır.
 15. Projenin başarılı uygulanması ve yaygınlaşması amacıyla iletişim/tanıtım programlarına ilişkin öneri ve teklifleri hazırlayarak Belediye’ye sunacaktır.
 16. Ambalaj toplama işinde kullanılan araçların plakaları iş başlangıcında Belediyeye bildirilecektir. İşin devam ettiği süre içerisinde araçlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda araçlarla ilgili bilgiler belediyeye bildirilecektir.
 17. Proje gelişim bilgilerini haftalık, aylık ve yıllık olarak Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne aktaracaktır.
 18. Yüklenici firma uygulamanın yaygınlaşarak sağlıklı sürdürülebilir ve kalıcı olabilmesi için gerekecek araç, gereç, ekipman, kafes, konteyner gibi gerekli materyalleri karşılayacaktır.

 

DİĞER DUYURULAR