Çankırı Belediyesi

ETİK KOMİSYONU

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 
  Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 
 

Etik İlkeler

 
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
 • Halka hizmet bilinci 
 • Hizmet standartlarına uyma 
 • Amaç ve misyona bağlılık 
 • Dürüstlük ve tarafsızlık 
 • Saygınlık ve güven 
 • Nezaket ve saygı 
 • Yetkili makamlara bildirim 
 • Çıkar çatışmasından kaçınma 
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 
 • Savurganlıktan kaçınma 
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
 • Mal bildiriminde bulunma 

Etik Komisyonu'nun Görevleri

Etik Komisyonunun Görevi ;
 
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

Etik uygulamaları değerlendirmek.

İl Etik Komisyonu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince Belediyemizde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Başkan Yardımcısı Hasan ÖZTÜRK Başkanlığında Üye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin KESKİNKILIÇ ile Üye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ethem YENİGÜRBÜZ’den etik komisyonu oluşturulmuştur.

 

 

ÇANKIRI BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ           :

 

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Mehmet HALLAÇ Başkan Yardımcısı Başkan 
Metin KESKİNKILIÇ  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü  Üye 
Ethem YENİGÜRBÜZ  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Üye